Advantum Kompetens – Kurskatalog

UTBILDNINGSPROGRAM Öppna och skräddarsydda utbildningar för dig i näringslivet ■ Ledarskap ■ Projektledning ■ Att leda sig själv ■ Kommunikation ■ Pedagogik ■ HR

VÄLKOMMEN TILL OSS! 4–5 LEDARANALYSENTM 6–7 LEDARSKAP 8–29 Ledarskapsutbildning för teamledare 10 Ledarskap 1 – Ny som chef 11 Ledarskap 2 – Effektiva team 12 Ledarskap 3 – Coachande ledarskap 13 Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap 14 Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper 15 Leda i förändring 16 Konflikthantering 17 Svåra samtal – träningsläger 18 Rekrytering och intervjuteknik 19 Chefens roll som kompetensutvecklare 20–21 Arbetsmiljö för chefer 22–23 Praktisk arbetsrätt för chefer 24–25 Hälsofrämjande ledarskap 26 Målstyrt ledarskap 27 Leda på distans och hybrida team 28–29 PROJEKTLEDNING 30–33 Projektledning 1 – Ny som projektledare 32 Projektledning 2 – Ledarskap för projektledare 33 ATT LEDA SIG SJÄLV 34–41 Självledarskap 36–37 Personlig effektivitet 38 Effektiv kommunikation 39 UGL – Utveckling av grupp och ledare 40 THE – The Human Element 41 KOMMUNIKATION OCH PEDAGOGIK 42–49 Presentationsteknik 1 – Grund 44 Presentationsteknik 2 – Avancerad 45 Presentera och utbilda på distans 46 Praktisk pedagogik 47 Att leda och facilitera workshops 48–49 HR-PROGRAM 50–55 Strategisk kompetensförsörjning 52–53 Diplomerad kompetensutvecklare 54–55 SKRÄDDARSY OCH ANPASSA 56–57 VI TÅL ATT JÄMFÖRAS 58 I N N E H Å L L S R E G I S T E R

4 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Välkommen till oss! Advantum Kompetens* har funnits på marknaden i över 20 år. Vi har sedan starten utbildat och coachat tusentals ledare och chefer, projektledare och specialister och sett deras framgångar öka i takt med att kompetens och kunskap fyllts på. Vårt signum är att skapa lärande och utveckla förmågor på effektivast möjliga sätt, såväl fysiskt på plats som livesänt på distans. Vår metod kallar vi kort och gott för Maximera Lärandet™. En effektiv lärresa från start till mål där du med såväl kursledare som lärportal och ett unikt kursmaterial med metodstöd får möjlighet att ta kunskapen vidare till din egen vardag. Snabbt och effektivt. Ta steget du också och bygg på din kompetens tillsammans med oss i år. Det kommer ge resultat – det vet vi av erfarenhet! Maria Scullman Mindehag VD Advantum Kompetens * Advantum Kompetens grundades år 2000 av Maria Scullman Mindehag. Advantum Kompetens är idag ett dotterbolag till Advantum Utveckling där även systerbolaget Kompetens Express ingår. Kompetens Express producerar och distribuerar e-kurser för självstudier.

5 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se VÅRA ERFARNA UTBILDARE GER DIG KUNSKAP OCH SUPPORT Vi har ett 30-tal utbildare som är specialister inom sina områden och som med lång erfarenhet och pedagogisk förmåga gör att våra kurser år efter år får högsta betyg. Våra kursdeltagare lovordar deras djupa kompetens men också möjligheten att få stöd och råd kring egna utmaningar. Går du våra öppna utbildningar ingår en timmes support 6 månader efter utbildningen. En unik möjlighet till extra stöd. VERKT YG OCH MALLAR SOM HJÄLPER DIG I VARDAGEN OCH E T T UNIKT KURSMATERIAL SOM BONUS Vårt signum är att leverera mycket på kort tid. Ett signum som vi nu tar till nästa nivå där du som deltagare får en hel ”verktygslåda” av kunskap vid varje utbildning. Ett material med mallar och checklistor som gör att du direkt kan implementera det du lärt dig. Enkelt och effektivt. Vi vågar säga att detta är unikt på marknaden och ett stort mervärde som du får med dig som en extra bonus. GÅR DE T AT T LÄRA SIG MER PÅ KORTARE T ID? MED BÄT TRE EFFEKT? Ja, vi vill hävda det med vår metod Maximera Lärandet™. En tydlig process för effektivt lärande – Före – Under – Efter – där du jobba med olika aktiviteter för att både förbereda dig men framförallt ta steget vidare till att implementera och utveckla kompetens på djupet på hemmaplan. Vi guidar dig från start till mål under fyra månader och du väljer själv ambitionsnivå. Ju mer du jobbar aktivt med din egen lärresa mot tydliga mål, desto mer sannolikt att du når mål och resultat. SKRÄDDARSY T T OCH ANPASSAT NÄR NI ÄR FLER OCH HAR SPECIFIKA BEHOV Är ni många som har samma behov eller har specifika situationer som ni behöver träna på så hjälper vi gärna till att ta fram en anpassad eller skräddarsydd utbildning. Graden av anpassning kan vara omfattande eller kanske bara en liten justering. Våra erfarna rådgivare och utbildare hjälper till med att ringa in såväl utvecklingsmål som ambitionsnivå. BLENDED LEARNING – BLANDA FYSISKA TRÄFFAR MED DIGI TALA E-KURSER Med fler metoder kan du nå ännu längre och hitta ett effektivt sätt att utveckla kompetens. Med vårt systerbolag Kompetens Express kan vi göra effektiva lärresor där digitala e-kurser gör det möjligt att bygga på kunskap innan vi ses. På så sätt kan fysiska träffar göras med mer fördjupad diskussion och övningar där kunskap redan är inhämtad.

6 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Ledaranalysen™ – inventera din kompetens i chefs- och ledarrollen KOMPETENS- OMRÅDE BESKRIVNING Nuläge Vilken utbildning kan fylla på med denna kompetens? Ledarskap allmänt Förståelse för rollen Känner till och förstår innebörden av ledarrollen och dess förutsättningar. Har övergripande insikt vilka beteenden som bidrar till framgång för individ och organisation. Är förankrad i den egna rollen och hur arbetet behöver fördelas mellan olika intressenter, fokus och uppgifter för att skapa resultat på såväl kort som lång sikt. Ny som chef, Transformerande ledarskap, Ledarskap för teamledare Personligt ledarskap Kan leda sig själv och agerar förebild i ledarskapet. Har en förmåga att sätta en tydlighet i sitt eget uppdrag och ledarfilosofi även för andra. Kan planera och prioritera med hållbarhet och måluppfyllelse. Har självinsikt och förmåga att reflektera kring eget agerande. Självledarskap, THE, Managers License, Personlig effektivitet Arbetsmiljö- arbete Kan grunden i arbetsmiljön och agerar och leder sitt arbete och andras så att såväl regelverk som må-bra faktorer säkerställs. Arbetar och leder systematiskt med utgångspunkt i att skapa en sund och hållbar arbetsmiljö över tid. Arbetsmiljö för chefer, Hälsofrämjande ledarskap Arbetsrätt Kan grunderna i arbetsrätten och vet hur avtal och lagar ska tillämpas i den egna vardagen i förekommande situationer. Kan hantera och agera på de situationer som rollen och ansvaret kräver på ett korrekt sätt. Praktisk arbetsrätt för chefer Målstyrning Kan tydliggöra och bryta ner mål och styra mot resultat. Följer upp och korrigerar kursen med tydliga mätpunkter. Leder verksamheten dagligen med målen i prioriteringar och kommunikation. Leda chefer och ledningsgrupper, Ny som chef, Målstyrt ledarskap Situationsanpassat ledarskap Kan anpassa sitt ledarskap till situation och person och kan grunderna i det anpassade ledarskapet. Vet när det är rätt att använda olika ledarbeteenden och på vilket sätt dessa beteenden stöttar respektive individ. Effektiva team, Coachande ledarskap, Transformerande ledarskap Förändrings- ledning Har kunskaper om psykologi och reaktioner i förändringsprocesser. Kan vägleda och styra förändringar genom olika faser. Kan olika tekniker för att kommunicera i förändring och att driva förändringen mot uppsatta mål. Leda i förändring, Leda chefer och ledningsgrupper, Självledarskap Leda på distans Har förmåga att agera ledare på distans och vet vilka delar i ledarskapet som behöver stärkas för att nå fram. Kan teknik och metoder för att skapa stark kommunikation även i digitala kanaler. Leda på distans Använd nedan skalsystem för att ringa in eventuella utvecklingsbehov: 0 Kompetensen är ej relevant. 1 Har inte tillräcklig kompetens – känner av utmaningar i vardagen. 2 Vill/behöver utvecklas vidare för att förbättra område även om jag inte upplever en direkt brist. 3 Har god kompetens och känner att jag har den kompetens som krävs just nu. Har du den kompetens som krävs för att utföra ditt uppdrag? Ledaranalysen™ ger dig hjälp att utvärdera ett antal baskompetenser i chefs- och ledarrollen. Vilken nivå och vad du behöver fylla på med kan du analysera med hjälp av skalan nedan. Avsluta med att reflektera, prioritera och gör en plan för din utveckling. Vill du ha personlig rådgivning så finns även en digital version av Ledaranalysen™ och flera andra kompetensanalyser på vår hemsida. Fyll i direkt på sidan och få en personlig utvecklingstrappa och förslag till utvecklingssteg från våra rådgivare.

7 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se KOMPETENS- OMRÅDE BESKRIVNING Nuläge Vilken utbildning kan fylla på med denna kompetens? Grupputveckling Teamutveckling Ser och förstår de olika faserna i gruppers utveckling och vilka verktyg och ledarbeteenden som bäst används på vilket sätt för att leda gruppen till en högre grad effektivitet och genom de olika faserna. Effektiva team, , Ledarskap för teamledare, UGL Motivation och drivkrafter Kan grunderna i motivationsteori och arbetar i sitt ledarskap på ett sådant sätt att motivation skapas och olika personers motivatorer tas hänsyn till. Självledarskap, THE, Transformerande ledarskap, Ny som chef, Ledarskap för teamledare Värderingar och spelregler Kan tydliggöra värderingar och spelregler och säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Kan grunderna i psykologin bakom beteenden och beteendeutveckling och styr med tydliga konsekvenser. Transf. ledarskap, Ny som chef, Ledarskap för teamledare, Leda chefer och ledningsgrupper, Effektiva team Coaching och feedback Har ett coachande förhållningssätt och arbetar när så är lämpligt med coachande ledarskap och coaching metodik. Har förmåga att ge tydlig och konkret feedback och använder feedback som ett verktyg i sitt ledarskap för att utveckla och stärka beteenden. Coachande ledarskap, Effektiva team, Transformerande ledarskap Delegering Kan arbeta med en tydlighet i delegerade arbetsuppgifter och vet vad som krävs av uppföljning och struktur kopplat till delegerade arbetsuppgifter. Ny som chef, Ledarskap för teamledare, Leda chefer och ledningsgrupper Mötesteknik Har förmåga att leda och delta i möten som skapar effektivitet. Kan använda strukturerade agendor och verktyg för att skapa effektiva möten. Kan processleda en diskussion/möte mot tydligt mål. Kan hantera olika typer av metoder för problemlösning, kreativitet, beslutsfattande och summering. Leda chefer och ledningsgrupper, Leda och facilitera workshops Kommunikation Kommunikativ förmåga Har förmåga att samtala på ett sådant sätt att personen upplever sig lyssnad på och förstådd. Kan använda olika tekniker för olika typer av samtal. Kan lyssna aktivt och ta in andras budskap. Effektiv kommunikation, Presentationsteknik 1 och 2 Pedagogisk förmåga Ser sin kompetensutvecklande roll och agerar och motiverar med olika arbetssätt till ett dagligt och starkt lärande i gruppen. Kan använda pedagogiskt grundsynsätt för att överföra kunskap och har förmåga att lära ut på ett anpassat sätt till situation och person. Praktisk pedagogik, Att leda och facilitera workshops, Presentera och utbilda på distans Presentations- teknik Kan presentera och föra fram vision och målbilder så att tydlighet och engagemang skapas. Kan anpassa sitt sätt att presentera på till olika situationer och målgrupper. Kan sälja in och förankra budskap så att mottagaren känner sig delaktig och vill ta till sig informationen. Presentationsteknik 1 och 2 Svåra samtal Kan genomföra svåra samtal på ett målstyrt sätt där kommunikationen blir tydlig och resultat uppnås. Svåra samtal, THE, Konflikthantering Konflikthantering Kan hantera och analysera konflikter och lösa uppkomna situationer för båda parter på ett bra sätt. Kan agera medlare och kan med synsätt och arbetssätt förebygga och lösa konflikter innan de uppstår. Konflikthantering, Svåra samtal, THE, UGL Intervjuteknik och rekrytering Kan använda sig av en tydlig intervjuteknik i rekryteringsprocesser och säkra kandidaters kompetens och erfarenheter mot en lyckad matchning och rekrytering. Rekrytering och intervjuteknik Annan kompetens PERSONLIG UTVECKLINGSPLAN Gör en utvecklingsplan utifrån din analys. Lägg in utbildningar eller andra aktiviteter, till exempel coachande samtal med chef, prata med kollegor eller läsa en bok. Kompetensområde Utbildning/annan aktivitet Prio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEDARSKAP

Ny som chef Jättenyttig och utvecklande utbildning. Gillade de praktiska övningarna och alla de aktuella ämnen som man möter nästan dagligen ute i verksamheten. Jag har fått mer självförtroende i min roll som chef! Laila Bruna, Chef, ISS Facility Services Effektiva team Kursen som jag gick med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat. Vi lyckades på kort tid skapa ett bra resultat tillsammans. Jerry Westerstedt, Enhetschef, Svensk Kärnbränslehantering AB Leda chefer och Ledningsgrupper En givande och intensiv utbildning för såväl dig som är ny eller erfaren som chef över chefer. Jag kommer att ta med de bitar som främst avser att tydliggöra målbild och syfte, samt att arbeta effektivare med ledningsgruppen. Christian Bohm, Ansvarig Säljsystem, Telenor Leda i förändring Jag har haft mycket nytta av utbildningen för att förstå förändringsprocessen hos människor jag jobbar med. Många smarta tips för verkligheten!” Linn Ahl, Manager, Ericsson AB Konflikthantering Om man vill bli mer medveten om hur man hanterar konflikter kan jag rekommendera utbildningen då man fick bra och handfasta tips och råd. Bra blandning av teori och fokus på praktiska exempel och övningar. Maria Lind, Projektledare, JM AB Ledarskap för teamledare Verkligen supernöjd. En mycket nyttig basutbildning med enkla och konkreta exempel som man direkt kan implementera i vardagen. Inget komplext över huvud taget och rent logiska arbetsmetoder och verktyg som är oerhört nyttiga i det vardagliga arbetet. Sofie Glimne, Ansvarig IT Coach, Swedavia REFERENSER

10 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Ledarskapsutbildning för teamledare – leda utan att vara chef UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Rollen som teamledare ● Självledarskap ● Självförtroende ● Självförmåga ● Balans och stress ● Kommunikation och tydlighet ● Framgångsrikt ledarskap ● Teamutveckling ● Olikheter i teamet ● Motivationsfaktorer och beteenden ● Tydliga spelregler ● OBM – Konsekvensstyrning ● Coaching som synsätt ● Att leda i vardagen ● Mål och att stötta andra ● Planering och prioritering ● Delegering och uppföljning ● Tydlighet genom feedback ● Att hantera dagliga situationer och dilemman – caseövningar ● Personlig handlingsplan Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I utbildningen får du en konkret verktygslåda för ditt dagliga ledarskap. Arbetsledarutbildningen ger dig praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar ditt team. UTBILDNINGENS MÅL Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap. MÅLGRUPP Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, såsom teamledare, arbetsledare, projektledare. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. 3 DAGAR

11 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 3 DAGAR Ledarskap 1 – Ny som chef – din verktygslåda i chefsrollen Du kommer under utbildningen att arbeta med olika situationer och övningar som ger dig insikter i den nya ledarrollen. Vi kommer att gå igenom teorier och konkreta verktyg i chefsrollen och öva aktivt på bland annat att delegera, ge feedback, coaching, prioriteringar, målstyrning, svåra samtal och utvecklingssamtal. Dagarna är till stor del casebaserade där fakta varvas med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner. En viktig del av ledarskapsutbildningen är förstås också erfarenhetsutbytet och kontaktskapandet deltagare emellan. Ett nätverk som du kan ha stor glädje av långt efter utbildningen. UTBILDNINGENS MÅL Målet med utbildningen är att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i chefsrollen. MÅLGRUPP För dig som kommer att gå in i en chefsroll eller har arbetat som formell chef med personalansvar i upp till cirka två år. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. E-learning Utvecklingssamtal. Genomförs även på distans. Vad förväntas av dig som chef? Hur leder man medarbetare som tidigare varit kollegor? Vilka lagar och regler behöver man känna till? Hur motiverar och delegerar man för bästa resultat? Hur får man en grupp att samverka och prestera? UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Rollen som chef ● Ledarskap genom tiderna ● Framgångsrikt ledarskap ● Kommunikation ● Coaching ● Teamutveckling ● Vikten av tydliga mål ● Motivationsfaktorer och beteenden ● Tydliga spelregler ● OBM – Konsekvensstyrning ● Tydlighet genom feedback ● Arbetsrättens grunder ● Arbetsmiljö och chefens ansvar ● Planering och prioritering ● Delegering och uppföljning ● Chefens olika samtal – en första grund ● Svåra samtal Vill du skräddarsy din utbildning? Läs mer på sidan 56!

12 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 2 – Effektiva team – att anpassa ledarbeteenden utvecklar teamets potential Vi skapar i varje steg en tydlig bild över med- arbetares behov av utveckling och kopplar detta till var fokus i ledarskapet behöver vara. Med ett anpassat ledarskap och möjlighet att bättre analysera vem som behöver vad så kan du i ledar- rollen snabbare förflytta ditt team till en högre grad av motivation och effektivitet. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda team och grupper mot högre grad av effektivitet utifrån att anpassa sitt eget ledarskap på rätt sätt vid varje given situation. MÅLGRUPP Chefer och ledare som har en grund i ledarrollen men som känner behov av att bättre förstå hur man kan agera i ledarrollen för att möta gruppens behov av ledarskap. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskap för teamledare är önskvärt men inget krav. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Det kommunikativa ledarskapet ● En grupps utveckling och effektivitet ● Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen ● Att analysera var gruppen befinner sig ● Det anpassade ledarskapet – vad är nycklarna? ● Kommunikation och sätt att agera ● Förmågan att se och agera på signaler ● Det gemensamma målet – hur skapar vi engagemang och tydlighet? ● Att vägleda när gruppen söker svar ● Konflikter är nödvändiga- men behöver lösas upp ● Tydlig feedback och återkoppling skapar utveckling snabbare ● När teamet hittat sin fart – behöver du coacha och vägleda ● Frågor och frågemetodik i det coachande ledarskapet ● Att förstå motivationsfaktorer och hinder för utveckling

13 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 3 – Coachande ledarskap – ett coachande förhållningssätt för motivation och utveckling Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre. En ledarskapsutbildning som ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra. Dagarna är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper. Vedertagna teorier varvas med exempel och reflektion från den egna verkligheten. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling. MÅLGRUPP Coachande ledarskap vänder sig till chefer och teamledare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps-­ utbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskap för teamledare är önskvärt men inget krav. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs även på distans. Att få andra att växa och nå mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Det handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Chef, ledare eller coach? Vad är skillnaden? ● Coaching som förhållningssätt i ledarskapet ● Coaching som metod och teknik ● Coachingens utmaningar och fallgropar ● Tydlig kommunikation, en förutsättning för bra dialog ● Relationen i grunden – vem är det du möter? ● GROW -modellen – att ställa frågor i rätt ordning ● Att coacha med tydliga mål i sikte ● Samtalsteknik med öppna frågor och speglingar ● Konsten att lyssna – och att lyssna aktivt ● Tydliga spelregler som grund för samtalet ● Att förstå drivkrafter och motivation i beteenden ● Att se och förstå reaktioner ● Hinder för utveckling ● Att varva coachande tekniker med feedback ● Case och övningar

14 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap – tillitsbaserat ledarskap med vetenskaplig grund Med ett transformerande ledarskap följer motiverade medarbetare som utvecklas och en större chans att nå mål och resultat. Forskningen i modellen – Full Range Leadership Model – konstaterar att vissa ledarbeteenden är mer framgångsrika än ändra. Och kan man som ledare förstå när man ska uppvisa vilka ledarbeteenden och verkligen göra det, så kommer såväl resultat som motivation. Dessa ledarbeteenden utvärderas i verktyget Lead Forward – där medarbetare skattar dessa ledarbeteenden. Resultatet är grunden i övningar och reflektioner under dagarna. UTBILDNINGENS MÅL Att nå insikt om vilka ledarbeteenden som skapar framgång för såväl organisation som individ. Att få en återkoppling av egna ledarbeteenden som ger självinsikt och möjlighet att stärka det egna ledarskapet. MÅLGRUPP För dig som har en medarbetargrupp som kan ge återkoppling på dina ledarbeteenden de senaste sex månaderna eller längre. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef och gärna något påbyggnadsprogram motsvarande Effektiva team eller Coachande Ledarskap. Du behöver ha en grupp om minst fyra med- arbetare som du haft i minst sex månader för att kunna ge dig feedback på ditt ledarskap. En transformerande ledare är visionär och ett föredöme, utvecklar och utmanar sina medarbetare, samt undanröjer hinder och möjliggör för andra att agera. Ett annat sätt att beskriva detta är att man som ledare skapar tillit. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Lead Forward – en enkät för självinsikt och skattning av egna ledarbeteenden som är grunden i utbildningen. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Ledarskap och framgångsfaktorer – vad säger forskningen? ● Full Range Leadership Model ● Transformerande ledarskap ● Avvikelsebaserat ledarskap ● Villkorligt förstärkande ledarskap ● Att förstå drivkrafter och motivation – en grund i ledarskapet ● Neurovetenskapens ledtrådar för ett bättre ledarskap ● Egen återkoppling och insikt om nuläget – styrkor och potential ● Övningar i reflekterande team ● Speedcoaching utifrån potential

15 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper – konsten att leda via och med andra Leda chefer och ledningsgrupper är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. UTBILDNINGENS MÅL Att skapa insikt om det indirekta ledarskapets utmaningar. Att få verktyg som skapar en högre grad av effektivitet i ditt ledarskap som chef över andra chefer. MÅLGRUPP Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller står i begrepp att ta det steget. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps- utbildning motsvarande Ny som chef och gärna någon påbyggnadsutbildning är önskvärt, exempelvis Effektiva team eller Transformerande ledarskap. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling. Inte minst tydlighet och struktur för analys och uppföljning. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Det övergripande ledningsarbetet ● Att med strategin koppla samman vision och mål med det dagliga arbetet ● Vikten av målstyrning och täta uppföljningar ● Att leda och motivera med nyckeltal ● Att sätta rätt KPI:er ● Värderingar och kultur som ledstång i målstyrningen ● Vikten av prioritering, planering och framförhållning ● Ledningsgruppen som arena för styrning och ledning ● Ledningsgruppen som arena för samverkan – styrkor i teamet ● Effektiva ledningsgruppsmöten – struktur och fokus ● Det kompetensutvecklande ledarskapet ● Beslutsfattande på kort och lång sikt ● Delegering – ett måste ● Det indirekta ledarskapet – så jobbar du med dina dagliga ledarutmaningar som chef över andra chefer/ledare ● Att driva förändring i ett indirekt ledarskap ● OBM och det indirekta ledarskapet

16 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Leda i förändring – verktygslåda för förändringsledare Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare. Under utbildningen Leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar. UTBILDNINGENS MÅL Att få grundläggande kunskaper inom förändringsledning och psykologin bakom förändring, samt ge konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser. MÅLGRUPP Chefer och projektledare som har behov av att i sin roll bättre kunna leda och kom- municera i förändring. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps-­ utbildning motsvarande Ny som chef eller liknande är en fördel men inget krav. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Förändring som tillstånd, synsätt och teorigrund ● Förändringens olika faser och utmaningar ● Rollen som förändringsledare ● Projektledning i förändring ● Förändringspsykologi ● Nuläge och analys – grunden för beslut ● Att kommunicera och vara tydlig på målet ● Att se reaktioner och psykologin i förändring ● Anpassa ledarskap och komma förbi motstånd ● Olika beteendemönster i olika faser ● Retoriken i förändring - en viktig nyckel ● Kommunicera i rätt ordning ● Konsten att driva förändring via möten ● Att undvika återfall, gå från projekt till process ● Analys och att lyssna på förändringsprocessen

17 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Konflikthantering – svåra situationer lite lättare Konflikter går inte att undvika, de är en naturlig del av samvaron. Att hantera konflikter på rätt sätt leder till harmoni. Men om du undviker dem kan de växa till oanade höjder. Utbildningen varvar teori och praktik och erfarenhetsutbyte i övningar. UTBILDNINGENS MÅL Att få en större trygghet och verktygslåda för att lösa konflikter. Att bättre förstå konflikters uppkomst och att agera i tid och förebygga. MÅLGRUPP Alla som har ett chefs- eller ledaransvar och behöver stärka sin förmåga att lösa konflikter. FÖRKUNSKAPER Grundläggande ledarskaps-­ utbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskap för teamledare är önskvärt. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. En ledarskapsutbildning som under två dagar ger dig en bred verktygslåda och en djupare förståelse för hur konflikter uppstår, vad som krävs för att förebygga och hur du metodiskt går till väga för att lösa upp de knutar och situationer som uppstår. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Konfliktsyn och harmonisyn ● Var går gränsen för icke önskvärda beteenden på arbetsplatsen? ● Arbetsrätten ger vägledning i konfliktsituationer ● Chefens och arbetsgivarens ansvar och roll ● Olika typer av konflikter och metod för lösning ● Konsten att analysera situationen ● Att se saker utanför konflikten och kartlägga hela situationen ● Att hitta arenan för lösning ● Dina förberedelser och angreppsätt är A och O ● Rätt struktur i samtalet ● En konflikthanterares verktygslåda ● Psykologin bakom reaktioner och beteenden ● Dina egna reaktioner kan öka eller minska konflikten ● Övningar med feedback och rollspel

18 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 1 DAG Svåra samtal – ett träningsläger i samtalsmetodik Du kommer att träna i många situationer under dagen och öva såväl på bemötande som struktur och reaktioner i samtalen. Som kurslitteratur ingår även boken Chefens 42 samtal som är en praktisk handbok som du har kvar och kan använda för dina kommande samtal. UTBILDNINGENS MÅL Att träna färdigheter i samtalsmetodik för de mer svåra samtalen och känna en större trygghet inför dessa utmaningar. MÅLGRUPP Chefer som vill känna större trygghet i att ta lite svårare samtal på ett bra sätt. FÖRKUNSKAPER Viss chefserfarenhet. Genom- gången e-kurs Svåra samtal – 1 timme är ett krav för att medverka vid utbildningen. Förkunskaperna behövs i övningar som görs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. E-learning Svåra samtal – lite lättare samt boken Chefens 42 samtal – handbok för chefssamtal. Träna och öva en hel dag. Få feedback och utveckla styrka i att hantera mer besvärliga samtal på ett bra sätt. Du förbereder dig inför träningen med E-kursen – Svåra samtal lite lättare som ger dig en bra grund i såväl samtalsmetodik som arbetsrättens ramar. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Varför är en del samtal svåra? ● Egna och andras reaktioner ● Arbetsrättens ramar ● Din roll som ledare ● Förberedelser är A och O, struktur och process ● Samtalets struktur ger enkelhet och leder framåt ● Skapa trygghet med stark inledning ● Lär dig möta känsloutspel ● Hantera motstånd och försvar ● Bemöt invändningar och reaktioner med trygghet ● Var tydlig och stå fast vid budskapet ● Läs in signaler ● Frågemetodik leder samtalet i mål ● Feedback och feedbackövningar ● Egna styrkor och potential

19 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 1 DAG Rekrytering och intervjuteknik – kompetensbaserad frågeteknik Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom ”det trevliga” och få fram de rätta svaren. Med förberedande uppgifter, kravprofil och CV- granskning, börjar utbildningen med ett konkret case. Vi bygger sen vidare på att träna i ett antal intervjusituationer på att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun – utifrån kravprofilen. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och praktiska verktyg i ett kompetensbaserat angreppssätt och en effektiv intervjuteknik för att ge större trygghet i beslutsunderlag inför en rekrytering. MÅLGRUPP Chefer, HR-ansvariga och HR-specialister som vill stärka sin förmåga att rekrytera och intervjua. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Konsten att tyda ansökningar och betyg ● Frågemetodik – ditt viktigaste verktyg ● Konsten att hålla den röda tråden ● Säkerställa att du får svar på rätt frågor ● Att ställa fördjupande följdfrågor ● Att lyssna mellan raderna till det som sägs ● Framgångsfaktorer och fallgropar ● Svåra situationer under intervjun ● Referenstagning och bedömning ● Kommunikation ● Kroppsspråk ● Intervjuteknik ● CV-granskning ● Konsten att gå vidare – även vid undvikande svar Vill du skräddarsy din utbildning? Läs mer på sidan 56!

20 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se

21 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Chefens roll som kompetensutvecklare – arbeta aktivt med lärande i vardagen och i styrda processer Vår utbildning i kompetensutveckling utifrån chefens perspektiv bygger på modellen Synsätt, Arbetssätt och Verktyg. Den ringar in de delar som kan behöva vara tydliga och/eller förbättras för att säkerställa ett effektivt sätt att i chefsled jobba med kompetensutveckling. Både i det dagliga och kopplat till styrda aktiviteter. 1 DAG Ledarskapsutbildningen utgår även från modellen 70-20-10 för att jobba fram insikter och förtydliga möjliga vägar till att stärka sitt eget arbete med att utveckla kompetens. UTBILDNINGENS MÅL Att få insikter och kunskaper om såväl metoder och arbetssätt i chefsrollen för att bredare och starkare kunna stötta sina medarbetares kompetensutveckling. MÅLGRUPP Alla chefer och ledare som känner behov av att stärka sitt eget arbete med att utveckla kompetens. FÖRKUNSKAPER Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Inledning och egna erfarenheter ● Koppling egen organisations målbild/ ambition ● Synsätt på kompetens. Vad är skillnad på kompetens och utbildning? Varför är frågan så viktig just nu och hur kan vi se på individ- respektive organisationsperspektivet? ● Funktionell vs Formell kompetens. Vad betyder kompetensdefinitionen i praktiken? ● Att få upp den strategiska höjden. Vilken kompetens ska vi utveckla och hur beskriver vi den? ● Att bredda synen på utveckling ● Modellen 70-20-10 och fler metoder för lärande ● Kompetensutvecklings som process ● Chefens roll och fokus i det dagliga lärandet ● Chefens roll – en nyckel i beteendeutveckling ● Koppling styrt lärande och att se psykologin i lärandet ● OBM – Organisational Behavior Management ● Att skapa en stark lärkultur och att utveckla ett ”growth mindset” ● Avslutande caseövning kring ett kompetensområde som binder ihop innehållet och den röda tråden för dagen

22 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Arbetsmiljö för chefer – grunden i ett hälsofrämjande ledarskap I den här utbildningen lär du dig bland annat vad du som chef har för ansvar, hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa. Vi går igenom alla aspekter av arbetsmiljön, den fysiska, den organisatoriska och den sociala. Du får kännedom om aktuella lagar och regler samt det systematiska arbetsmiljöarbetet med främjande och aktiva åtgärder. UTBILDNINGENS MÅL Att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet för att kunna tillämpa lagar och regler, skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och känna sig tryggare i sin roll som chef eller skyddsombud. MÅLGRUPP Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller personer som arbetar på HR avdelningen. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Som chef eller arbetsledare har du en viktig roll där du inte bara ska säkerställa att dina medarbetare skyddas mot olyckor och ohälsa i arbetet utan också se till att det är ett gott arbetsklimat. Kort och gott ett hälsofrämjande ledarskap och en hälsosam kultur för alla. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Arbetsmiljön – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter ● Vad gäller vid hemarbete ● Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet ● Roller, ansvar och samverkan ● Det personliga straffansvaret ● Skapa hälsosam arbetsbelastning ● Främja lika rättigheter och möjligheter ● Förebygga och hantera ● Ohälsa och sjukdom ● Kränkande särbehandling ● Systematiskt arbetsmiljöarbete – undersöka, riskbedöma, åtgärda & kontrollera ● Ledarskapsaspekter på arbetsmiljöarbetet ● Teamet och medarbetarskapet med fokus arbetsmiljö Vill du skräddarsy din utbildning? Läs mer på sidan 56!

23 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se

24 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Praktisk arbetsrätt för chefer – en grund som ger trygghet i chefsrollen Under dagarna får du lära dig hantera frågor om att anställa, vad som gäller under anställningen samt att avsluta anställningar. Vi går också igenom kommande förändringar inom LAS. Med mer insikt och kunskap kan du undvika felbeslut och kostsamma misstag när det gäller personalfrågor. Utbildningen varvar korta teoripass med övningar och case från verkligheten. Under eftermiddagen dag två jobbar vi med ett aktuellt AD-fall där halva gruppen agerar arbetstagare och andra halvan arbetsgivare. Praktiska checklistor och mallar ingår. UTBILDNINGENS MÅL Att få en grundläggande förståelse, kunskaper och praktiska verktyg inom de viktigaste arbetsrättsliga områdena kring ett anställningsförhållande. MÅLGRUPP Utbildningen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar, HR-medarbetare eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Den här utbildningen hjälper dig att förstå vilket ansvar du har som chef samt vilken roll och ansvar medarbetare respektive facket har i olika frågor.

25 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se Pågående anställning ● Arbetstidsregler; arbetstid, övertid, mertid, rast, paus och vila ● Semesterledighet enligt lag och andra modeller ● Föräldraledighet och ledighet för vård av barn ● Andra ledigheter enligt lag och kollektivavtal ● Nedsatt arbetsförmåga och arbetsanpassning ● Lika rättigheter och möjligheter ● Hur hantera bristande prestationer ● Förändring av anställningen Att avsluta anställningar ● Avsluta provanställning ● Tidsbegränsad anställning upphör ● Uppsägning på grund av arbetsbrist ● Uppsägning på grund av personliga skäl ● Avskedande ● Frivillig överenskommelse Ett fall i Arbetsdomstolen ● Arbetstagarens perspektiv ● Arbetsgivarens perspektiv ● Domskäl och domslut UTBILDNINGENS INNEHÅLL Den svenska modellen ● Arbetsmarknadens parter och spelregler ● Medbestämmande i arbetslivet; informations- och förhandlingsskyldighet ● Kollektivavtal; innehåll och betydelse ● Modernisering av arbetsrätten – förändringar i LAS Att anställa ● Rekrytering; legala aspekter ● Diskriminering och positiv särbehandling ● Anställningsformer enligt LAS ● Anställningsavtal; innehåll och betydelse ● Skyldigheter i anställningen

26 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Hälsofrämjande ledarskap – hållbart ledarskap Här har ledare en viktig roll i att både förstå faktorer som samverkar men även hur eget och andras beteenden kan påverka – såväl negativt som positivt. Utbildningen tar sin utgångspunkt i neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Dagarna är casebaserade och bygger in det kommunikativa ledarskapet i olika situationer att träna på. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att främja må-bra-faktorer och agera hälsofrämjande och hållbart i sin egen ledarroll. MÅLGRUPP Alla chefer och ledare som känner behov av att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. E-learning Arbetsmiljö – chefens ansvar del 1 Det ställs allt högre krav på att arbeta proaktivt och främjande vad gäller den sociala arbetsmiljön och att vi säkerställer att vi arbetar hållbart. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Att hitta balansen ● Att leda med hälsosamt perspektiv – våra resurser ● Den viktiga arbetsmiljön ● När mår vi bra som människor? ● Hälsosamma ledarbeteenden ● Spelregler ● Drivkrafter och motivation ● Tallriksmodellen för hjärnan ● Medveten närvaro ● Stress och signaler ● Att få tiden att räcka till ● Prioritering, planering och tidstjuvar ● Mål och målbilder ● Feedback på beteenden ● Att hantera försvar och reaktioner ● Att lösa upp konflikter och motsättningar ● Personlig handlingsplan och egna mål

27 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 2 DAGAR Målstyrt ledarskap – att leda med målen i fokus Vi varvar teori med praktiska övningar och diskuterar bland annat också att hitta rätt nivå på målen, att se så att målen samverkar och inte motverkar och att ha tydliga rapport- och uppföljningsverktyg. Stegvis och strukturerat arbetar vi igenom hela kedjan från att analysera strategier och formulera tydliga uppföljningsbara mål till att sälja in och att ge feedback och återkoppling på såväl avvikelser som uppnådda resultat. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och metoder för att arbeta med aktiv målstyrning och verkställande av mål- och strategiplaner genom tydligt och systematiskt arbetssätt. MÅLGRUPP Chefer och ledare med resultatansvar. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. Utbildningen förutsätter att deltagare har ett eget resultatansvar och leder personal och kan använda exempel och diskussioner utifrån egen strategisk plan/målplan. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Att formulera tydliga och nedbrutna mål är en av ledarens viktigaste förmågor. Men ännu viktigare är att sedan arbeta systematiskt och strukturerat med att följa och se utvecklingen, agera på avvikelser och leda mot de uppsatta målen. UTBILDNINGENS INNEHÅLL ● Målstyrning i praktiken ● SMARTA mål är grunden ● Mål på flera nivåer – bryt ned och anpassa ● Att få mål att samverka och inte motverka ● Nyckelindikatorer och mätpunkter ● Målen i sikte – varje dag ● OBM -Att leda mot målen med tydlighet ● Motivation och motivationsfaktorer ● Förankring, införsäljning och kommunikation kring mål ● Uppföljning och återkoppling ● Analys och mätning ● Att agera på avvikelser ● Korrigering av kursen

28 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se

29 © Advantum Kompetens AB | www.advantumkompetens. se | info@advantumkompetens. se 1 DAG Leda på distans och hybrida team – verktyg för effektivt och tydligt distansledarskap UTBILDNINGENS INNEHÅLL Att arbeta på distans ● Vad betyder distans? Olika typer av distansledarskap ● Vad behöver vi säkerställa? ● Vad är utmaningarna? Ledarskap på distans ● Framgångsrikt ledarskap – var är nycklarna? ● Vilka ledarbeteenden behöver stärkas? ● De kommunikativa utmaningarna ● Tillit och ansvar – två nyckelord – vad betyder det i praktisk tillämpning? Teamets roll på distans ● Vad händer i team på distans? ● Vilka metoder kan vi använda för att nå varandra? ● Hur utvecklar vi teamet på distans? Självledarskap ● Att skapa struktur och hållbarhet på distans över tid ● Mitt ansvar och mina medarbetares ansvar Enskilda samtal på distans ● Hur når vi närhet i samtalet via skärm? ● Feedbacksamtal och andra samtal ● Uppföljning och avstämningar Att arbeta på distans har kommit att bli något som är en del av mångas vardag. Vad bör man som ledare tänka på för att få ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Vad är fallgroparna med distansarbetet? Och hur kan man skapa en bra teamkänsla och dialog – även när man inte ses fysiskt? Detta och många andra frågor tas upp under dagen. Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar i distansledarskapet och den extra tydliga kommunikation och uppfölj- ning som blir viktig. En del är att prata kring hur olika webbmöten och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare och ger tips om hur tekniken kan stärka samarbetet – rätt använd. UTBILDNINGENS MÅL Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka distansledarskapet. MÅLGRUPP För dig som leder ett team som inte ses fysiskt varje dag. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll. INGÅR Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan ”Maximera lärandet”, Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. Genomförs på distans.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==