Dekora Katalog 15 - page 11

11
VÄRLDEN I MORGON
Det blir alltmer uppenbart att om våra barnbarn skall få en dräglig tillvaro krävs
det att vi tar ansvar för vår miljö i dag. Här resonerar vi om Dekoras produkter ur
ett miljöperspektiv.
Kakel och klinker tillverkas av råvaran lera. Det finns i naturen och är ett
miljövänligt materialval. Produkterna avger inga emissioner och har lång livslängd.
Rengöring utförs med städprodukter med ingen eller mycket liten miljöpåverkan.
Kakel och klinker är dessutom väl lämpade för återanvändning eller återvinning.
Så långt är allt frid och fröjd. Men våra miljöambitioner sträcker sig längre än så.
Vi arbetar målmedvetet på två fronter, där den ena är vår egen verksamhet och
den andra våra leverantörers verksamhet och produkter.
Här är några konkreta exempel.
Vår ambition är att bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Just nu ligger vi
i startgroparna för att installera en solcellsanläggning. Den skall förse oss
med all el vi behöver. Vi är också anslutna till FTI, Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen, vilket innebär att vi kan återvinna emballage
med största möjliga miljöhänsyn.
När det gäller den andra fronten, våra leverantörer, ställer vi miljökrav även på
våra entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar
på miljöriktig teknik och resurshushållning. Vid inköp granskar och utvärderar
vi de tänkta materialens inverkan på miljön. Det tryckeri som tryckt denna
katalog är till exempel svanenmärkt.
Vårt miljöarbete är ett ständigt arbete som hela tiden utvecklas.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...244
Powered by FlippingBook