Årsredovisning & Hållbarhetsrapport 2022

2022 ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSRAPPORT ITAB Shop Concept AB

VINJETT 2 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 INNEHÅLL ITAB-KONCERNEN 3 Detta är ITAB 4 2022 i korthet 6 VD-ord 8 Strategi & affärsmodell 12 Finansiella mål 13 Case: Onred-teknologiplattform 14 Marknadsöversikt 16 Verksamhet 20 Case: Solution Design HÅLLBARHETSRAPPORT 21 Hållbarhetsrapport 22 Hållbar affärsverksamhet för framtiden 25 Goda arbetsvillkor 26 Affärsetik 27 Effektivitet i värdekedjan 28 Hållbar affärsutveckling 29 Taxonomin 30 GRI-rapportering 30 Revisorns uttalande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten AKTIEINFORMATION 32 ITAB-aktien FINANSIELL INFORMATION 35 Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 48 Styrelse 49 Koncernledning 50 Finansiell utveckling – fem år i sammandrag 52 Finansiella tabeller 58 Redovisningsprinciper & noter 89 Avstämning alternativa nyckeltal 90 Definitioner 91 Underskrifter 92 Revisionsberättelse 94 Revisorer ÅRSSTÄMMA 2023 95 Årsstämma 2023 95 Finansiell information 2023 This Annual & Sustainability Report is also available in English.

3 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB DETTA ÄR ITAB ITAB FÖRNYAR DETALJHANDELN TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER ITAB skapar butiksupplevelser som uppfyller konsumenternas krav på en förbättrad kundupplevelse i den fysiska butiken och som samtidigt överbryggar klyftan mellan digital- och fysisk miljö. Genom att utforma hela kundresan med engagerande butiksdesign, belysningslösningar och teknik som påverkar konsumtionsbeteendet hjälper ITAB detaljhandlareatt öka försäljningen, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna. ITABS VERKSAMHET MEDARBETARE 2022 I SIFFROR 24 2 847 6 868 Mkr 403 Mkr LÄNDER NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT 5,9% RÖRELSEMARGINAL PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR 15 ENHETER I12 LÄNDER På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse av ett varumärke i fysiska miljöer med hjälp av vår expertis, unika lösningar och ett ekosystem av samarbetspartners. Vårt erbjudande inkluderar ett brett utbud av lösningar och tjänster inom butiksinredning, butiksbelysning och tekniska lösningar för butiker. De huvudsakliga kundgrupperna inkluderar dagligvaruhandel, bygg & heminredning, fashion, konsumentelektronik, kaféer & drivmedelsstationer och apotek samt hälsa & skönhet. Europa är vår primära geografiska marknad vilken står för 89 procent av omsättningen.

4 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 2022 I KORTHET 2022 I KORTHET Stabil efterfrågan på marknaden och genomförda prishöjningar bidrog till en positiv omsättnings- och resultatutveckling för ITAB-koncernen under 2022, trots snabbt stigande priser på råmaterial och energi. Arbetet med att reducera rörelsekapitalbehovet resulterade i ett starkt kassaflöde för året. FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE TROTS UTMANINGAR FÖR VERKSAMHETEN Den valutajusterade tillväxten för koncernen uppgick till 8 procent under 2022, varav den organiska tillväxten bidrog med 6 procent. Resultatet påverkades positivt av omsättningsökningen efter genomförda prishöjningar och valutaeffekter. Höga kostnader för råvaror och frakter samt snabbt stigande inflation, räntenivåer och energipriser påverkade samtidigt bruttomarginalen för året negativt. Arbetet med att minska koncernens rörelsekapitalbehov resulterade i ett starkt kassaflöde under andra halvåret,med minskade lagernivåer och kundfordringar. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2022 Förvärvet av Checkmark i Finland, en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar inom bland annat kassadiskar i Norden, under inledning av året stärkte ITABs marknadsposition ytterligare. Se Not 5 för mer information. ITAB beslutade i början av mars att avveckla sin verksamhet i Ryssland. Processen för att avveckla verksamheten på ett kontrollerat sätt pågår och det ryska dotterbolaget redovisades från och med delårsrapporten för det tredje kvartalet som Verksamhet under avveckling i enlighet med IFRS 5 (se Not 5). Försäljningen i Ryssland motsvarade cirka 2,5 procent av koncernens totala försäljning under året. Koncernens övriga verksamhet utgör Kvarvarande verksamhet. Styrelsen fastställde under året nya finansiella mål för koncernen som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet. Läs mer på sid. 12. ITAB-KONCERNEN I SIFFROR 1) 2022 2021 Nettoomsättning, Mkr 6 868 6 087 Valutajusterad omsättningstillväxt, % 8 19 Rörelseresultat exkl. engångsposter, Mkr 443 382 Rörelseresultat, Mkr 403 216 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % 5,9 3,6 Resultat efter finansiella poster, Mkr 348 147 Vinstmarginal, % 5,1 2,4 Resultat efter skatt,Mkr 243 95 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2), Mkr 542 -165 Cash conversion 2), % 80 E/T Avkastning på eget kapital 2), % 6,0 4,0 Räntebärande nettoskuld exkl. leasingskulder 3), Mkr 399 609 Soliditet 2), % 48 46 Medelantal anställda 2) 2 847 2 930 Data per aktie Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 0,78 0,50 Utdelning per aktie, kr 0,50 4) – Eget kapital per aktie 2), kr 13,81 12,17 1) Alla siffror avser Kvarvarande verksamhet om inget annat anges. 2) Inklusive Verksamhet under avveckling. 3) Jämförelsesiffra för 2021 har inte omräknats avseende Verksamhet under avveckling. 4) I enlighet med styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2022. 2 000 1 500 1 000 500 0 8 000 6 000 4 000 2 000 0 NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättning per kvartal Netoomsättning rullande 4 kvartal Per kvartal, Mkr Rullande 4 kvartal, Mkr Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 180 150 120 90 60 30 0 12 10 8 6 4 2 0 RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL (justerat för engångsposter) Rörelseresultat per kvartal Rörelsemarginal rullande 4 kvartal Rörelseresultat per kvartal, Mkr Rörelsemarginal rullande 4 kvartal, % Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22

5 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB 2022 I KORTHET NETTOOMSÄTTNING NETTOOMSÄTTNING NETTOOMSÄTTNING NETTOOMSÄTTNING RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE 1716 Mkr 1700 Mkr 1750 Mkr 1702 Mkr 86 Mkr -59 Mkr 63 Mkr -4 Mkr 163 Mkr 136 Mkr 91 Mkr 469 Mkr Den valutarensade omsättningen ökade med 12 procent, varav förvärvet av Checkmark under kvartalet bidrog med 1 procent och den organiska tillväxten var 11 procent som ett resultat av prishöjningar och god underliggande efterfrågan. Den ökade omsättningen hade en positiv effekt på lönsamheten, medan komponentbrister och snabbt stigande priser på råmaterial, frakter och energi hade en negativ påverkan på bruttomarginalen. Under kvartalet fattades beslut om att avveckla ITABs verksamhet i Ryssland. Den valutajusterade omsättningen ökademed 12 procent varav förvärvet av Checkmark stod för 2 procent medan den organiska tillväxten var 10 procent. Koncernens omsättningsökning var främst ett resultat av prishöjningar, i syfte att kompensera för de fortsatt stigande kostnaderna för insatsvaror. Prisjusteringarna kompenserade dock inte fullt ut för de relativt höga kostnaderna för insatsvaror och den stigande inflationen.Den ogynnsamma produkt- och kundmixen hade en negativ påverkan på marginalerna. Nya långfristiga och utökade kreditavtal om totalt cirka 150 MEUR tecknades i slutet av kvartalet. Den valutajusterade omsättningen ökade med 17 procent, varav Checkmark bidrog med 2 procent och den organiska tillväxten var 15 procent. Omsättningsökningen berodde främst på genomförda prishöjningar mot kund. Efterfrågan på Retail Technology och belysningslösningar ökade under kvartalet, vilket hade en positiv påverkan på resultatet. Prisjusteringarna var i bättre balans med ökade kostnader. Den valutajusterade omsättningen minskade med 6 procent, varav Checkmark bidrog med 2 procent och den organiska förändringen var -8 procent. Stabil efterfrågan, prisjusteringar, valutaeffekter och en mer gynnsam kund- och produktmix hade en positiv påverkan på bruttomarginalen, medan inflationen och rörelsens kostnader fortsatte att stiga. Starkt kassaflöde under kvartalet. Q1 Q2 Q3 Q4

6 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 VD-ORD STARKT KASSAFLÖDE OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT TROTS ETT UTMANANDE 2022 Stabil efterfrågan påmarknaden och genomförda prishöjningar under 2022 bidrog till en positiv resultatutveckling och ett stärkt kassaflöde för ITAB-koncernen, trots att omvärlden präglades av stor osäkerhet. Detta innebar operativa utmaningar och ekonomisk osäkerhet för våra kunder och därmed även för ITAB. UNIKA LÖSNINGAR STÄRKER VÅR MARKNADSPOSITION ITAB-koncernen ingick under 2022 flera nya avtal med såväl befintliga som nya kunder inom olika delar av detaljhandeln på samtliga våra geografiska marknader. Avtalen omfattade både nya butiker och uppgraderingar av befintliga butiker. Fler och fler kunder får upp ögonen för våra unika och kundanpassade lösningar som minskar energiförbrukningen, minskar svinn, ökar den operativa effektiviteten och förbättrar konsumentupplevelsen. Samtliga kundgrupper redovisade ökad försäljning och geografiskt var det Centraleuropa som bidrog mest till koncernens omsättningsökning. Av ITABs tre produktområden utvecklades framförallt försäljningen inom Retail Technology och Lighting positivt under året. Den totala valutajusterade tillväxten uppgick till 8 procent under 2022, varav den organiska tillväxten stod för 6 procent och förvärvet av Checkmark i början av året bidrog med 2 procent. POSITIV RESULTATUTVECKLING OCH STARKT KASSAFLÖDE Justerat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 443 Mkr (382) för 2022 med en rörelsemarginal om 6,4 procent (6,3). Motsvarande resultat efter finansiella poster ökade med 24 procent till 388 Mkr (313). Engångsposter hade endast en marginell påverkan under det andra halvåret eftersom genomförandet av den första fasen av One ITABtransformationen avslutades under 2022. Vårt rapporterade resultat efter finansiella poster ökade med 137 procent till 348 Mkr (147). Det är särskilt glädjande att lyfta fram vårt starka kassaflöde under fjärde kvartalet på 469 Mkr. Detta är ett resultat av vårt arbete med att minska rörelsekapitalbehovet. Det är främst våra marginalförstärkande åtgärder med prisjusteringar, vår kontinuerliga översyn av kostnadsstrukturen samt en gynnsam produktmix med ökad försäljning av våra tekniska lösningar, tjänster och energieffektiva belysningslösningar som har stärkt vårt resultat under året. Vår

7 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB VD-ORD ”Vi förbättrar upplevelsen och effektiviteten i butikerna, bidrar till ökad försäljning och minskar svinn” bedömning är fortsatt att vi är i bättre balans i förhållande till de kostnadsökningar vi upplevt under året men vi fortsätter kontinuerligt att justera vår prissättning vid behov. UPPFÖLJNING AV VÅRA FINANSIELLA MÅL Styrelsen fastställde nya finansiella mål för koncernen i samband med årsbokslutet för 2021 (se sid. 12). Målen mäts som ett genomsnitt över en konjunkturcykel men det är ändå glädjande att konstatera att det gångna året inneburit positiva förflyttningar mot samtliga av dessa mål. Vår valutajusterade nettoomsättning ökade med 8 procent under 2022, vilket är väl i linje med målsättningen om 4–8 procents omsättningstillväxt, samtidigt som EBIT-marginalen ökade från 3,6 till 5,9 procent. Detta kan jämföras med målet om 7–9 procent i EBIT-marginal. Vår andel cash conversion uppgick under året till 80 procent jämfört med målsättningen om >80 procent. Vi fortsätter härigenom att fokusera på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet över tid. Utdelningspolicyn är att dela ut minst 30 procent av resultatet efter skatt över tid. Baserat på vår starka finansiella position har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 0,50 kr per stamaktie 2022, vilket motsvarar knappt 65 procent av årets resultat. FOKUS FÖR 2023 Vårt mål är att stärka våra kunders konkurrenskraft med unika och konkurrenskraftiga lösningar för minskad energiförbrukning, ökad operativ effektivitet och minskat svinn för butikerna. För att uppnå detta utvecklar vi vår verksamhet och investerar i omställningen för att bli den ledande lösningsleverantören inom detaljhandeln. Ambitionen är att fortsätta öka andelen tjänster och lösningar samt att stärka våra digitala erbjudanden ytterligare. Därför lanserade vi nyligen Onred, vår egen unika teknikplattform för detaljhandlare som sammanlänkar och förbättrar butiksupplevelser. Denna sammanhållna mjukvaruplattform kopplar samman ITABs portfölj av digitala och fysiska lösningar, från självbetjäningsdiskar och Click & Collect-skåp till automatiska grindar och visuell övervakning mot stöld. Som en viktig del av den strategiska inriktningen har vi också stärkt vårt ekosystem av partners som kompletterar koncernens portfölj av innovativa lösningar. De nya långsiktiga partnerskapen med Rapitag, Signatrix och Theroy+Practice bidrar till att skapa mervärde för detaljhandlare genom banbrytande teknik och AI-lösningar (artificiell intelligens) för förbättrade butiksupplevelser, ökad effektivitet i butikerna, försäljningsökningar och högre konverteringsgrader samt att förebygga svinn. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår resultatutveckling med anpassade prishöjningar och kostnadsbesparande åtgärder. Den nuvarande ekonomiska utvecklingen, med hög inflation och stigande räntenivåer skapar osäkerhet och gör våra kunder mer återhållsamma och vi ser för närvarande tecken på en avmattning. Vi följer utvecklingen noga och kommer att implementera åtgärder vid behov. Samtidigt ger den rådande marknadssituationen och vår stärkta finansiella ställning oss möjligheter att växa ytterligare genom strategiska förvärv. Våra nya förmågor och ett framtida gemensamt informationslandskap kommer att stödja ITABs nya verksamhetsmodell i syfte att effektivisera verksamheten ytterligare under de kommande tre till fyra åren och göra koncernen mer skalbar och flexibel i en föränderlig värld. AVSLUTNINGSVIS Vi på ITAB har under 2022 fortsatt att förstärka våra kunders konkurrenskraft trots operativa utmaningar. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende – och till alla våra medarbetare för många fina insatser under ett händelserikt och utmanande år. Jönköping, mars 2023 Andréas Elgaard VD & Koncernchef ITAB Shop Concept AB

8 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 STRATEGI & AFFÄRSMODELL ITABS VÄRDEERBJUDANDE BIDRAR TILL ATT STÄRKA DETALJHANDLARNA Nya konsumentbeteenden och förväntningar har under de senaste åren drivit fram förändringar inom detaljhandeln. För att följa med i utvecklingen och förstå den framtida efterfrågan bättre krävs ingående kunskaper om slutkonsumenten. ITABs portfölj av lösningar och tjänster hjälper detaljhandeln att möta dagens utmaningar och ta tillvara på nya möjligheter i framtiden fullt ut. RETHINK RETAIL. TOGETHER. ITABs mission är att hjälpa kunderna att förverkliga konsumenternas upplevelse av varumärket i fysiska miljöer med hjälp av vår expertis, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med koncernens kunder skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar Solution Design, kundanpassade butiksinredningar, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. KONSUMENTER I HJÄRTAT AV UTVECKLINGEN När konsumenter har större urval och högre förväntningar på upplevelser och bekvämlighet blir det mycket svårare för detaljhandlare att hålla jämna steg med konsumenter som förväntar sig att deras olika behov ska uppfyllas varje gång, dygnet runt och på veckans alla dagar. Dessutom har det dykt upp utmaningar i form av nya konkurrenter, kanaler och affärsmodeller. För att fortsätta vara relevanta för sina konsumenter måste detaljhandlarna överbrygga klyftan mellan digitala och fysiska butiksmiljöer. Genom att verkligen förstå konsumenternas beteende och marknadens utmaningar, och genom att dela med sig av dessa insikter och erfarenheter mellan alla delar av koncernen, är ITAB den bästa partnern för att hjälpa detaljhandlare att hitta rätt lösningar för att omvandla sin varumärkesstrategi till en fysisk butik/mötesplats som ger en tydlig och snabb avkastning på investeringen. Upplevelser Sömlösa betalningar AI och digitalt engagemang Upplevelser online / offline Serviceproduktivitet Insikter för förändringar RETAIL INTERIOR RETAIL TECH RETAIL LIGHTING STORE DESIGN SOLUTION DESIGN PROJEKTLEDNING UNDERHÅLL ITAB-PLATTFORMEN TJÄNSTER LÖSNINGAR

9 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB STRATEGI & AFFÄRSMODELL STARKT VÄRDEERBJUDANDE I en tid då konsumenterna kräver bättre butiksupplevelser och kostnaderna ökar hjälper ITAB detaljhandlare att särskilja sig från konkurrenter, öka försäljningen och bidra till en förändring i hur fysiska butiker drivs. Vårt värdeerbjudande är därför kundcentrerat och fokuserar på fyra avkastningsmål som omfattar koncernens alla lösningar och tjänster: Det framgångsrika butikskonceptet måste sticka ut genom att erbjuda en attraktiv, personlig och smidig konsumentresa och -upplevelser som lever upp till förväntningarna och förbli relevant, och som länkar samman både online och den fysiska butiken. • DESIRED CONSUMER BRAND EXPERIENCE Vi förverkligar målsättningarna med detaljhandlarens varumärke i en fysisk butiksupplevelse, vilket leder till fler besök i butik och trogna kunder. • INCREASED CONVERSIONS AND SALES Vi levererar en upplevelse av ett butiksformat, avdelningar eller sortiment som påverkar konsumenternas köpbeteende. • IMPROVED OPERATIONAL EFFIENCIES AND SERVICE Vi skapar en sömlös konsumentupplevelse som ökar genomströmningen och förbättrar servicenivåerna. • REDUCED OPERATIONAL COSTS Vi förbättrar effektiviteten i konsumentresan för att påverka detaljhandlarnas verksamhetsmodeller och minska kostnaderna. KUNDANPASSADE LÖSNINGAR FÖR FÖRBÄTTRAD OPERATIV EFFEKTIVITET FÖR DETALJHANDLARE Fler och fler återförsäljare upptäcker ITABs unika, kundanpassade lösningar som minskar energiförbrukningen, minskar svinn, ökar den operativa effektiviteten och förbättrar kundmötet och upplevelsen i butiken. Koncernens produktområden är: Retail Interior – med skräddarsydda butiksinredningar; Retail Technology – med kassadiskar, lösningar för konsumentflöden och digitala, interaktiva lösningar; Retail Lighting – med professionella och energieffektiva belysningssystem och Tjänster – med Store & Solution Design, projektledning samt underhåll. ITAB har idag egen verksamhet i 24 länder med cirka 2 850 medarbetare. Koncernen har 15 produktionsanläggningar i 12 länder, främst med fokus på produktion och sammansättning av butiksinredningar, kassadiskar, grindar och belysningslösningar.

10 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 STRATEGI & AFFÄRSMODELL STRATEGI FÖR ATT MÖTA DETALJHANDELNS UTMANINGAR NU OCH I FRAMTIDEN Kärnan i strategin är att utveckla ITABs verksamhet till en mer lösningsbaserad och följsam affärsmodell. Den bygger på koncernens kunskapsbas och framgångar att leverera innovativa lösningar. Samtidigt anpassas ITABs ledning, verksamhet och kostnadsstruktur till strategin. SJU STRATEGISKA PRIORITERINGAR I strategin One ITAB, som lanserades under våren 2020, identifierades sju strategiska prioriteringar för att effektivisera och driva tillväxt och förändring inom koncernen. Specifika mål och detaljerade handlingsplaner för respektive prioritering togs fram, och sedan dess har ett stort antal aktiviteter implementerats med framgång för att realisera planer och uppnå fastställda mål så snabbt och effektivt som möjligt. Prioriteringarna delades in i faser för att stödja behoven i koncernens verksamhet: för det första att stabilisera och stärka våra intäkter och vår finansiella ställning; för det andra att bygga och investera i nya grundläggande och särskiljande förmågor och för det tredje att gå in i vår expansionsfas. Stabiliseringsfasen slutfördes enligt plan i mitten av 2022, med betydande kostnadsbesparingar inom inköp, försäljning, administration och fasta produktionskostnader. Efter den framgångsrika rekapitaliseringen och företrädesemissionen som slutfördes i mars 2021 har koncernen en stark finansiell ställning. De åtgärder som vidtagits har gjort det möjligt för ITAB att stå starkt i en tid av stora externa utmaningar. FOKUS PÅ NYA FÖRMÅGOR OCH EXPANSION Den stabila grunden möjliggör nu investeringar i nya förmågor och expansion för att göra ITAB ännu starkare i framtiden.

11 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB STRATEGI & AFFÄRSMODELL Ambitionen är att fortsätta öka andelen tjänster och lösningar samt stärka koncernens digitala erbjudande ytterligare. Samtidigt ger den nuvarande marknadssituationen och den stärkta finansiella ställningen ITAB möjligheter att växa ytterligare genom strategiska förvärv, för att stärka sin marknadsposition. Koncernen utvärderar regelbundet potentiella förvärvskandidater. STARKT EKOSYSTEM AV PARTNERS Som en viktig del av den strategiska inriktningen har ITAB ett starkt ekosystem av partners som kompletterar koncernens portfölj av innovativa lösningar. Som exempel bidrar de långsiktiga partnerskapen med Rapitag, Signatrix och Theroy+Practice som etablerades 2023 till att skapa mervärde för detaljhandlare genom banbrytande teknik och AI-lösningar (artificiell intelligens). Målsättningen är att förbättra butiksupplevelser, öka effektivitet i butikerna, öka försäljning och konverteringsgrader samt att förebygga svinn. ITAB-koncernen har också lanserat sin egen unika teknikplattform Onred för detaljhandlare som förbättrar butiksupplevelsen. Onred kopplar samman ITABs portfölj av digitala och fysiska lösningar, från självbetjäningsdiskar och Click & Collect-skåp till automatiska grindar och visuell övervakning mot stöld. Koncernens nya förmågor och ett gemensamt informationslandskap kommer att stödja ITABs nya operativa modell i syfte att ytterligare effektivisera verksamheten under de kommande tre till fyra åren och göra ITAB mer skalbart och flexibelt i en föränderlig värld. VARA EN LÖSNINGSLEVERANTÖR Vår strategiska vision är att ta fram en lösningsbaserad affärsmodell som bygger vidare på koncernens kunskapsbas och våra framgångar att leverera innovativa lösningar. OMARBETAD KOSTNADSSTRUKTUR I enlighet med One ITAB-strategin anpassar vi koncernens ledning, verksamhet och kostnadsstrukturer samt våra arbetssätt och särskiljande förmågor att differentiera oss. Vårt fokus är att fortsätta säkerställa lönsam och hållbar tillväxt framöver. ENGAGERA MEDARBETARE & GEMENSAMMA ARBETSSÄTT Genom tydliga nyckeltal, gemensamma arbetssätt och med rätt information vid rätt tillfälle kommer våra medarbetare att kunna fatta bra affärsbeslut. Vår målsättning är att göra alla arbetssätt parallella, samarbetsinriktade, funktionsöverskridande och transparenta. UTVECKLA ETT EKOSYSTEM AV PARTNERS Genom att bygga upp ett robust ekosystem av partners får vi möjlighet att både leverera de kompletta lösningar som våra kunder kräver och samtidigt minska antalet leverantörer för att eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet. UTVIDGA VÅR MARKNADSPOSITION Det som idag särskiljer oss mest är vår kunskapsbas, våra kundrelationer och vår breda produktportfölj som är unik på marknaden. Vi kommer att bygga vidare på dessa styrkor och realisera dem i alla våra regioner och därmed utöka vår marknadsposition. KVALITET I DET OPERATIVA ARBETET Kvalitet i det operativa arbetet innebär att vi strävar efter att ”göra rätt från början” och ”inom avtalad tid” med hjälp av etablerade Lean-metoder när vi utformar våra gemensamma arbetssätt. Vi kommer fortsatt fokusera på att korta ned ledtider, förbättra kvaliteten och eliminera ineffektiviteter inom vår verksamhet. HÅLLBAR FRAMTID På ITAB samarbetar vi och förnyar oss ständigt för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egen verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik. STRATEGISKA PRIORITERINGAR

12 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 FINANSIELLA MÅL FINANSIELLA MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBAR TILLVÄXT & LÖNSAMHET Som en del i ITABs strategiska utveckling fastställdes nya finansiella mål för koncernen 2022 med fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet. Målen mäts som ett genomsnitt över en konjunkturcykel men koncernen utvecklats positivt i linje med samtliga dessa mål under 2022. TILLVÄXT Genomsnittlig ökning av nettoomsättningen (CAGR) om 4-8 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske genom hållbar organisk tillväxt och strategiska förvärv. Utfall för 2022: 8 procent. RESULTAT EBIT-marginalen (rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning) ska i genomsnitt uppgå till 7–9 procent över en konjunkturcykel. Utfall för 2022: 5,9 procent. KAPITALEFFEKTIVITET Genomsnittlig andel cash conversion (operativt kassaflöde i relation till rörelseresultat exklusive avskrivningar) ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 80 procent. Utfall för 2022: 80 procent. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen ska över en längre period följa resultatet och motsvara minst 30 procent av bolagets resultat efter skatt. Utdelning ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram. Förslag för 2022: 64 procent. FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT CASH CONVERSION ANDEL AV RESULTAT EFTER SKATT EBIT-MARGINAL

13 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB CASE: ONRED TEKNOLOGIPLATTFORM Teknikplattformen Onred kopplar samman ITABs portfölj av digitala och fysiska lösningar, från självbetjäningsdiskar och Click & Collect-skåp till automatiska grindar och visuell övervakning mot stöld. Läs mer på itabgroup.com ONRED FÖRDUBBLAR DEN GENOMSNITTLIGA DIGITALA VARUKORGEN FÖR LEDANDE DAGLIGVARUHANDLARE ITAB lanserade sin marknadsledande teknikplattform Onred 2023. Utrullningen av Onred hos en ledande brittisk dagligvaruhandlare omfattade installationen av över 300 självbeställningsstationer för kaféer i 300 butiker, vilka hanterade över 100 000 transaktioner varje vecka. Ökad försäljning och förbättrad effektivitet ITAB tog fram en heltäckande lösning för detaljhandlarens kaféer, inklusive hantering av varuinventeringar, intelligenta digitala signaturer, stationer för självbetjäning, mobila beställningsappar, styrning av kök, lojalitet och tredjepartsintegrationer med Deliveroo och Uber Eats, tillsammans med ett flertal leverantörer av betalningslösningar. Den framgångsrika implementeringen av Onred gav en fördubbling av storleken på den digitala varukorgen för detaljhandlaren, erbjöd mer relevanta betalningsval för konsumenterna samtidigt som det möjliggjorde en betydande minskning av de totala antalet arbetstimmar utan att påverka de övergripande servicenivåerna. Detta har resulterat i en avkastning på gjord investering på 18 månader eller mindre. CASE

14 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 MARKNADSÖVERSIKT STARK MARKNADSPOSITION I EUROPA ITABs marknadsposition och tillväxtpotential bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunder och affärspartners. Den primära geografiska marknaden är Europa som står för 89 procent av koncernens omsättning. Dagligvaruhandeln är den största kundgruppen med 54 procent. 25% 22% 21% 13% 8% 11% NORDEUROPA Nordeuropa omfattar de nordiska länderna och är ITABs största geografiska område. Försäljningsutvecklingen under de senaste åren har varit relativt stabil inom Dagligvaruhandeln samt Bygg & Heminredning, medan efterfrågan inom Fashion har minskat. SYDEUROPA Efter förvärvet av Cefla Retail Solutions under 2021 är Sydeuropa nu ITABs näst största geografiska område, vilket främst utgörs av Italien, Frankrike och Spanien. Stabil marknadsefterfrågan inom Dagligvaruhandeln och de flesta andra kundgrupper på senare år. CENTRALEUROPA I Centraleuropa ingår Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Belgien, Ungern, Schweiz och Österrike. Positiv försäljningsutveckling under de senaste åren, främst inom Dagligvaruhandeln och Fashion. STORBRITANNIEN & IRLAND Under de senaste åren har de brittiska och irländska marknaderna präglats av ökad osäkerhet, främst på grund av Brexit och pandemin. Efterfrågan har följaktligen varit mer dämpad än på ITABs övriga geografiska marknader. ÖSTEUROPA Östeuropa, inklusive Baltikum, Polen, Rumänien, Slovakien, Bulgarien och Slovenien, har haft en positiv försäljningsutveckling inom Fashion och Bygg & Heminredning under de senaste åren. Under 2022 var försäljningstrenden något svagare. ÖVRIGA VÄRLDEN Övriga världen omfattar alla länder utanför Europa, där Nordamerika, Australien, Kina, Argentina och Saudiarabien står för drygt 50 procent av försäljningen. Stabil efterfrågan i de flesta kundgrupper under de senaste åren. Bland ITABs kunder finns flera av Europas största detaljhandelskedjor och varumärkesägare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln och omfattar internationella och nationella kedjor och varumärken. Bland kunderna finns Albert Heijn, Asda, Axfood, Bricoman, C&A, Carrefour, Celesio, Circle K, Clas Ohlson, Conad, Coop, Costa, Dixon, Dollarstore, Edeka, Elon, Etos, Eurospin, Finiper, H&M, Homebase, ICA, IKEA, John Lewis, Jumbo, Kesko, LeClerc, Leroy Merlin, Lidl, LuLu, Majid Al Futtaim, Metro Group, Morrisons, NorgesGruppen, Pandora, Prisma, Polestar, Real, Rema, Rewe, Rimi, Tesco, Tiger, Uniqlo och Waitrose. Den enskilt största kunden står för cirka 10 procent av koncernens totala nettoomsättning.

15 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB MARKNADSÖVERSIKT 54% 11% 14% 21% DAGLIGVARUHANDELN Koncernens största kundgrupp består huvudsakligen av dagligvaruhandlare och livsmedelsbutiker. FASHION I denna kundgrupp återfinns exempelvis butiker för konfektion och skor. BYGG & HEMINREDNING Kundgruppen avser främst bygg-, möbel- och heminredningsbutiker. ÖVRIGA KUNDGRUPPER Övriga kundgrupper omfattar apotek, hälsa & skönhet, konsumentelektronik, sport & fritid, drivmedelsstationer, hotell, kontor, varumärken, industri, kaféer och restauranger. Den totala marknaden för ITAB är fragmenterad och det finns ett antal nationella och internationella tillverkare och leverantörer till den europeiska detaljhandeln. Dessa företag är antingen specialiserade på ett eller flera produkt- och tjänsteområden eller erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för detaljhandlare inom flera av ITABs produktområden och på de flesta geografiska marknader. ITAB är idag marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredningar, lösningar för kundflöden och belysningssystem i butik.

16 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 VERKSAMHET | RETAIL INTERIOR INNOVATIVA BUTIKSUPPLEVELSER FÖR ÖKAD FÖRSÄLJNING ITAB skapar moderna butiksupplevelser tillsammans med sina kunder genom en iterativ designprocess. Koncernens kundanpassade butiksinredningar syftar till att förbättra presentationen av produkterna och öka effektiviteten i butiken – med hjälp av innovativa lösningar och miljövänliga material. Med ett fokus på att designa för människor gör ITABs koncept för Store Design det möjligt för detaljhandlare att tillsammans med ITAB skapa innovativa butiksupplevelser genom en iterativ samarbetsprocess. Koncernens experter på Solution Design har stor kunskap och erfarenhet från detaljhandeln och tack vare detta kan de dela med sig av och utnyttja idéer som bidrar till att maximera avkastningen på investeringen, oavsett kundens specifika produktutbud eller målgrupp. Målet är alltid att förbättra konsumentupplevelsen, öka effektiviteten, förebygga svinn och reducera kostnaderna. I slutänden resulterar det i ökad försäljning och konverteringar. INTEGRERAD SERVICEMODELL ITAB kan upprätthålla en hög servicenivå genom en integrerad servicemodell som omfattar hela värdekedjan – från standardhyllor till specialinredningar och olika typer av interaktiva och säljfrämjande verktyg däremellan. ITABs engagemang för våra kunder omfattar både koncernens egna produktionsanläggningar och våra externa leverantörer och tillverkare. Dessutom erbjuder koncernen en omfattande serviceportfölj till eftermarknaden, vilket förlänger livscykeln för de produkter som säljs och installeras. På så sätt minskar avfallet och kostnaderna för kunderna över tid.

17 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB 25%Detaljhandlares effektivitet i butik förbättras med upp till 25 procent genom ITABs erbjudande av lösningar. VERKSAMHET | RETAIL TECHNOLOGY MARKNADSLEDANDE TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR DETALJHANDELN ITAB erbjuder enmarknadsledande portfölj av digitala och fysiska tekniklösningar, från självbetjäningsdiskar, kassadiskar, guidning i butik till automatiska grindar och visuell stöldövervakning samt Click & Collect-skåp. Dessa lösningar kan nu sammanlänkas genom ITABs enhetligamjukvaruplattform – Onred. Koncernens konkurrenskraftiga lösningar skapar smidiga konsumentresor och positiva upplevelser. Optimering av konsumentflöden och servicenivåer är viktiga faktorer för att locka konsumenter till den fysiska butiken. För att skapa de bästa lösningarna som minskar butikens driftskostnader, förbättrar genomströmningen och bidrar till en smidig konsumentresa har ITAB en djup förståelse för dagens och framtida konsumentbeteenden. OPTIMERADE LÖSNINGAR FÖRBÄTTRAR BUTIKSUPPLEVELSER ITAB erbjuder marknadsledande lösningar för att skydda butikens in- och utgångar, kassa- och självutcheckningsdiskar, självbetjäningsstationer samt lösningar inom vägledning för konsumenterna genom butiken inom detaljhandelssektorn. Lösningarna kan anslutas, uppdateras och underhållas via ITABs nya Onred-plattform. ITABs Solution Design-koncept innefattar en kreativ process tillsammans med kunderna. Målet är att hitta den optimala lösningen som fokuserar på förbättrad effektivitet i butikerna, minskat svinn, bättre vägledning för kunderna och att skapa ett flöde som främjar försäljningen. Genom avancerad dataanalys och artificiell intelligens (AI) som integreras i ITABs lösningar kan servicen förbättras och butikens planlösning optimeras. E-HANDEL OCH FYSISKA BUTIKER I SAMVERKAN Nya typer av lösningar för snabba, säkra och effektiva paketleveranser har hamnat på de flesta detaljhandlares agenda. ITAB erbjuder lösningar för Click & Collect, med alternativ som sträcker sig från enkla pick-up points till helautomatiska skåp.

18 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 VERKSAMHET | RETAIL LIGHTING HÅLLBARA BELYSNINGSLÖSNINGAR FÖR ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET I takt med ökad kunskap om hur ljus påverkar människan har belysning blivit en alltmer central del av butikskonceptet. Vid om- och nybyggnationer blir dessutom energieffektivitet allt viktigare. ITAB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta professionella belysningssystem, ljusplanering och ljusservice. Energiförbrukning utgör en stor del av en butiks totala kostnader. Energieffektivitet är därför centralt i framtagandet av ITABs belysningsprodukter och -system. Med stigande energipriser och krav på kraftigt minskade koldioxidutsläpp samt återvinningsbara material ser ITAB stora möjligheter i att i nära samarbete med koncernens kunder bidra med stort värde i omställningen till mer ekonomiska och hållbara lösningar. HUVUDFOKUS I VÅR UTVECKLING AV BELYSNINGSLÖSNINGAR Förutom att belysning är en kritisk del vid utformningen av en butik får ljusets avgörande betydelse för människans välbefinnande allt mer fokus vid utformningen av fysiska miljöer och har stor påverkan på köpbeslut och arbetsmiljön för butikspersonal. Konsumentbeteenden och välbefinnandet för personalen är därför också centrala i vår utveckling av belysningslösningar. Vi på ITAB har lyckats förbättra våra LED-spotlights betydligt under de senaste fem åren med en mycket lägre energiförbrukning, vilket gynnar våra kunder. Ett exempel är att vi har bytt till moderna belysningsarmaturer i 350 butiker för en detaljhandelskund i Europa, vilket sparar 33 MWh och minskar koldioxidutsläppen med 8 300 ton per år för enbart den kunden. I en butik används ofta flera typer av belysning för att skapa rätt atmosfär. Genom sitt utbud av belysningslösningar kan ITAB vara en helhetsleverantör åt butiker och kedjor inom detaljhandeln. FÖRSÄLJNING TILL MER ÄN 90 LÄNDER Koncernen säljer och distribuerar belysningsprodukter till mer än 90 länder, både genom egna bolag och nationella distributörer för att ge kunderna lokal support avseende import, certifiering och lokal service/underhåll. 90%Detaljhandlare upplever förbättrad energieffektivitet med mer än 90 procent i ITABs belysningsarmaturer.

19 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB VERKSAMHET | TJÄNSTER TJÄNSTER FÖR UTVECKLING AV DETALJHANDELN ITABs tjänster sträcker sig från konceptutveckling, Store & Solution Design, projektledning, tillverkning och installation till helhetsåtaganden för underhåll och servicetjänster. ITAB förstår vikten av ett helhetsåtagande för service som ger trygghet och stöd när det behövs. Koncernens tjänsteportfölj omfattar bland annat följande: SOLUTION DESIGN Vår Solution Design-metod används för att skapa butikslösningar i nära samarbete med våra kunder som verkligen skapar värden både till konsumenternas shoppingresa och säkerställer en stark avkastning på investeringen för våra kunder. Solution Design börjar med konsumenterna inklusive data, trender och marknadsanalyser kring dessa för alla typer av lösningar. Detta säkerställer att våra kreativa designers kan ta fram en helhetslösning för hela konsumentresan genom att de ser processen utifrån konsumenternas och detaljhandlarnas perspektiv. Detta ger i sin tur lösningar som är fullt mätbara och anpassade för att skapa mätbara resultat för våra partners. Med detta tillvägagångssätt uppnås positiva resultat på kort och lång sikt samt bidrar till att stärka kundrelationerna. UTVECKLING AV DETALJHANDELN En kritisk framgångsfaktor för våra kunder är vår förmåga att leverera rätt från början. Våra tjänster för utveckling av detaljhandeln stärker våra kunder med alla de implementationstjänster som krävs för ett framgångsrikt genomfört projekt, inklusive Store Design och utveckling av format, projektledning, konsolidering av utrustning och installation i butik. Genom att erbjuda denna kombination av tjänster kan vi hjälpa våra kunder att minska tidsåtgången för projekt samt minimera påverkan på handel och störningar. UNDERHÅLL OCH SERVICE ITAB har som mål att alltid vara nära kunderna och bibehålla en långsiktig relation även efter att projektet slutförts. Att säkerställa att våra kunders utrustning fungerar optimalt med minimala avbrott och att arbeta tillsammans för vidareutveckling är en naturlig fortsättning på ett partnerskap med ITAB.

20 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 CASE: LÖSNINGSDESIGN MARKNADSLEDANDE KASSADISKAR TILL EUROPEISK DAGLIGVARUKEDJA ITAB-koncernen tecknade i januari 2023 ett treårigt avtal med en ledande europeisk dagligvarukedja för leverans av kassadiskar, försäljningslösningar och tjänster för kommande nya butiker samt all uppgradering av befintliga butiker i flera länder. ITAB har tillsammans med kunden utvecklat en skräddarsydd lösning för kedjans butiker som täcker in såväl de moderna konsumenternas behov som förbättrad effektivitet och utformning för kunden. Utvecklingen har vägletts av ergonomi och funktion. Rätt partner för framtiden Utifrån ITABs Solution Design-process har koncernen utformat helt nya, effektiva och ergonomiska lösningar för kassadiskar och försäljningslösningar för att uppfylla kundens högt ställda krav. Efter en urvalsprocess och pilotinstallationer kom kunden fram till att ITAB är rätt partner för installationerna och den framtida utvecklingen av kedjans butiker. Konsumenternas förväntningar och övergripande shoppingbehov förändras ständigt. Detta påverkar marknadsdynamiken och kraven på vilka investeringar detaljhandlarna ska prioritera. Genom ITABs Solution Design-experter och -metod hjälper vi kunderna att Rethink Retail. Together. Läs mer på itabgroup.com CASE

21 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT OM ITABS HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 Detta är ITABs hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2022 och omfattar sid. 21–31. Den innehåller koncernens lagstadgade hållbarhetsrapport som ett separat avsnitt avskilt från förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget, ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr. 556292-1089, och alla bolag som är konsoliderade i koncernredovisningen enligt vad som beskrivs på sid. 80, om inget annat anges. Hållbarhetsrapporten har upprättats i enlighet med bestämmelserna i årsredovisningslagen och har inte granskats externt. Styrelsen för ITAB Shop Concept AB har godkänt hållbarhetsrapporten i samband med undertecknandet av års- och koncernredovisningen. Revisorns uttalande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns på sid. 30. ”Kontinuerlig dialog med alla intressenter och väsentlighetsanalyser ger oss vägledning för framtiden.” HÅLLBARHETSRAPPORT Hållbarhet är mer än enbart en möjlighet för ITAB – det är av strategisk betydelse för oss. Just därför är det glädjande att 2022 har inneburit ännu ett steg framåt på vår hållbarhetsresa och vi har kunnat etablera referensvärden för några av våra viktigaste hållbarhetsnyckeltal och gjort framsteg mot flera av våra mål. Som exempel kom närmare 50 procent av den el vi använde under 2022 från förnybara källor, vilket gör att vi är i fas för att nå vårt mål om 100 procent förnybar el till 2025. Dessutom gör moderna belysningslösningar från ITAB det möjligt för dagligvaruhandlare och andra detaljister att minska sin egen energiförbrukning betydligt. RESAN FRAMFÖR OSS Som en integrerad och central del i allt vi gör inom ITAB-koncernen kommer vi under 2023 att fortsätta det pågående arbetet med att uppnå målen för våra fyra fokusområden, men det är också en lämplig tidpunkt att ta ett steg tillbaka och se över vårt hållbarhetsprogram inför framtiden. Därför kommer vi att genomföra en ny omfattande väsentlighetsanalys som ett komplement till vår befintliga analys från 2016. Under de senaste åren har det skett avgörande förändringar i detaljhandelns förutsättningar och vår egen verksamhet, och nu är den rätta tiden för att bekräfta inriktningen på vårt hållbarhetsarbete så att vi inriktar våra resurser på rätt områden. Baserat på analysen kommer en långsiktig färdplan att tas fram som ska ge oss en väg framåt för att inte enbart uppnå nettonollutsläpp av koldioxid, utan också en övergripande plan som vi sedan kan dela med våra olika intressenter. Denna kommer att visa hur vi utvecklas som bolag miljömässigt, men kommer också att omfatta våra medarbetare, vår försörjningskedja och de etiska principer som vi följer, och på så sätt stöpa om bolaget i grunden för att säkerställa att vi utför vår due diligence och att vi fattar rätt beslut, av rätt skäl och i rätt tid. Andréas Elgaard VD & Koncernchef ITAB Shop Concept AB

22 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 HÅLLBARHETSRAPPORT HÅLLBAR AFFÄRSVERKSAMHET FÖR FRAMTIDEN Hållbarhet syftar på en utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov. Som en förespråkare för hållbar utveckling tar ITAB därmed ansvar för det sätt på vilket vår verksamhet når sina lönsamhetsmål. Detta ansvar omfattar hela värdekedjan – från tillverkare och leverantör till konsument. Hållbarhet är integrerat i vår verksamhet och ITAB stöder 2030 Agenda för hållbar utveckling och de globala målen för hållbar utveckling som tagits fram för att mäta framstegen med agendan. ITAB har genom sin vision, strategi, sina intressenter Globalt mål På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse i fysiska miljöer med hjälp av vår expertis, lösningar och ett ekosystem av samarbetspartners. Väsentlighetsanalys Avfall • Skatt • Integration • Utsläpp • Vatten • Attraktiv arbetsplats • Effektiva transporter Hälsa • Ergonomiska lösningar • Material • Ersättningsvillkor • Säkerhet Hållbara butiker • Mångfald • Arbetsmiljö • Etik/grundläggande värderingar Leverantörsvillkor • Utvecklingsmöjligheter för personalen På ITAB samarbetar vi och förnyar oss ständigt för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egen verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik. Vara en lösningsleverantör Kunder Leverantörer Medarbetare Ägare Investerare Samhället Hållbar affärsutveckling Affärsetik Effektivitet i värdekedjan Goda arbetsvillkor Attraktiv arbetsplats Arbetsmiljö Hälsa & Säkerhet Utvecklingsmöjligheter för personalen Mångfald & Jämställdhet Ersättningsvillkor Avfall Integration Utsläpp Vatten Effektiva transporter Material Energi Etik Grundläggande värderingar Leverantörsvillkor Skatter Ergonomiska lösningar Hållbara butiker Omarbetad kostnadsstruktur Engagera medarbetare och gemensamma arbetssätt Utveckla ett ekosystem av partners Utvidga vår marknadsposition Kvalitet i det operativa arbetet Hållbar framtid Väsentlighetsanalys uppdelad på fokusområden Fokusområden utifrån ovanstående Strategi Intressenter Väsentlighetsanalys Vision och sin väsentlighetsanalys identifierat fyra huvudsakliga fokusområden för koncernens hållbarhetsresa. Samtliga fyra fokusområden är kopplade till ett huvudsakligt globalt mål och stöder övriga globala mål enligt vad som framgår nedan.

23 ÅRSREDOVISNING 2022 | ITAB För ITAB är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med sina intressenter och på så sätt utforma en plan som inkluderar deras förväntningar. ITABs intressenter är: RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING Rapporteringen om hur väl ITABs hållbarhetsarbete fortgår sker i linje med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. ITAB har tagit fram ett antal nyckeltal för regelbunden uppföljning av och rapportering om hållbarhetsarbetet. Nyckeltalen rapporteras in kvartalsvis av alla affärsdrivande bolag till moderbolaget och följs upp i ITABs hållbarhetsråd, där samtliga koncernfunktioner finns representerade. Nyckeltalen och målen för de fyra fokusområdena presenteras på följande sidor. INTRESSENT DIALOG FÖRVÄNTNINGAR Kunder Genom kundansvariga säljare, projektledare och kundservicekanaler. Sker också mellan affärsenhetschefer och kundernas ledande befattningshavare • K valitetsprodukter som levereras i tid och till ett konkurrenskraftigt pris • Hållbar verksamhet Leverantörer Genom kundansvariga säljare, lokala inköpare och chefer samt via Head of Procurement • G odkända, föredragna och partnerrelationer. • Betalning enligt avtalade betalningsvillkor • Hållbar verksamhet Medarbetare Löpande dialog i den dagliga verksamheten. Utvecklingssamtal. Säkerhetsutskott. Kommunikation via intranätet • Attraktiv arbetsplats • God arbetsmiljö • Hälsa & Säkerhet • Utveckling för personalen och karriärmöjligheter • Mångfaldig och jämställd arbetsplats • Ersättningsvillkor • Hållbar verksamhet Ägare/Investerare Policyer. Styrelsesammanträden. Bolagsstämmor. Investerarmöten • Avkastning på investering • Transparent rapportering • Hållbar verksamhet Samhället Kontakt med lokala myndigheter. Internet • Efterlevnad av lagar i alla jurisdiktioner • Hållbar verksamhet • Korrekta skatter betalda i rätt jurisdiktion Vår årliga utveckling mäts av ett externt bolag, EcoVadis. EcoVadis är en oberoende part som utför hållbarhetsrankningar av företag, tillhandahåller information och samarbetsbaserade, resultatförbättrande verktyg till globala försörjningskedjor. I april 2022 tilldelades ITAB bronsmedalj med en poäng på 50/100. ITAB har tagit fram en färdplan för att uppnå hållbarhetsmålen och det kommer att återspeglas i poängen från EcoVadis de närmaste åren. ITABs verktyg för intern kontroll har sin utgångspunkt i ramverket COSO. Detta är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Ramverket effektiviserar arbetet med den interna kontrollen. Under året har en översyn gjorts av internrevisionsprogrammet, främst utifrån affärsmässiga risker. Internrevisionen omfattar nu även uppföljning av hållbarhetsprogrammet och uppförandekoden. ITAB utför regelbundet revisioner och utvärderar interna kontroller i samtliga dotterbolag, vilket ger en rimlig försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar. HÅLLBARHETSRISKER ITAB arbetar kontinuerligt för att minska riskerna när det gäller miljörelaterade och sociala frågor i värdekedjan. Bedömningen av hållbarhetsriskerna är en viktig del i arbetet med väsentlighetsanalysen och utgör grunden för hållbarhetsprogrammet och prioriteringarna när det gäller våra hållbarhetsmål. Koncernens senaste omfattande väsentlighetsanalys slutfördes 2016. Eftersom det har skett stora förändringar i verksamheten och på marknaden sedan dess såg vi under 2021 över våra kunders ESG-rapporter och deras mål och anpassade våra kortsiktiga mål till dessa. Detta har fungerat som en brygga för oss under uppdateringen av den nya, omfattande väsentlighetsanalysen som ska slutföras under 2023. Denna kommer att bygga vidare på HÅLLBARHETSRAPPORT

24 ITAB | ÅRSREDOVISNING 2022 VÄRMEKAMINER TILL UKRAINA Under hösten 2022 utformade Väderstad AB, en svensk tillverkare av jordbruksmaskiner, en värmekamin som stöd till det krigsdrabbade Ukraina. Ritningen till kaminen spreds gratis till alla metalltillverkare i Sverige. Med hjälp av våra leverantörer som utan kostnad försåg oss med stål, rör och komponenter är ITAB stolta över att stödja detta initiativ. Våra enheter i Stadsbygd i Norge, Boskowice i Tjeckien och Vilnius i Litauen har tillverkat 96 värmekaminer vardera. Medarbetare från samtliga delar av enheterna deltog i slutmonteringen av kaminerna, inklusive administrativ personal och säljare. I början av januari 2023 samarbetade sedan enheterna med Swedish Business Association i Ukraina för att säkerställa leveransen av de 288 kaminerna till människorna i nöd. "Hållbarhet handlar också om att stödja ditt lokala samhälle och eftersom många av våra medarbetare påverkas direkt eller indirekt av kriget i Ukraina var det naturligt för oss att bidra till detta initiativ." Aleš Zouhar, Verkställande direktör, ITAB i Boskovice den förra analysen och återspegla förändringarna i verksamheten sedan dess. Väsentlighetsanalysen görs genom att förstå organisationens sammanhang och att identifiera faktiska och potentiella effekter vi har eller kan ha som en verksamhet. Både positiva och negativa effekter på ekonomin, mänskliga rättigheter, miljön och människor analyseras, tillsammans med effekterna från avfall, materialanvändning, med mera. Därefter bedöms betydelsen av effekterna och dess risker. En slutlig prioritering görs med input från våra intressenter. ITAB bedriver verksamhet på vissa marknader som förknippas med förhöjda hållbarhetsrisker. Frågor om arbetsmiljö och säkerhet, arbetsförhållanden samt korruption är särskilt viktiga ur ett riskperspektiv. ITAB har därför definierat hög-, medel- och lågriskländer. För högriskländer krävs en högre nivå av granskning enligt definitionen i våra inköpsförfaranden samt uppförandekoden för leverantörer och policyn för hållbara inköp. EKONOMISKT VÄRDE SKAPAT OCH DISTRIBUERAT TILL INTRESSENTERNA Ekonomiskt värde är ett mått som visar vilket värde vi skapar i alla våra verksamheter och hur värdet sedan fördelas till våra intressenter. Våra intressenter består av leverantörer, medarbetare, banker, ägare och samhället i stort. Figuren visar fördelningen av det ekonomiska värdet för 2022. HÅLLBARHETSRAPPORT 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 MSEK EKONOMISKT VÄRDE SKAPAT 2022 Total omsättning Till leverantörer Till medarbetare Till banker Till aktieägare* Till samhället Bibehållet ekonomiskt värde 6 868 4 710 1 111 55 109 396 487 * I enlighet med styrelsens förslag till utdelning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg2NTc0OA==