Årsredovisning

ITAB Shop Concept AB Årsredovisning 2021

2 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | 2 Detta är ITAB 4 2021 i korthet 6 VD Andréas Elgaard om året 2021 8 Värdeerbjudande 10 Strategi 12 Strategiska prioriteringar 14 Finansiella mål 16 Marknad 2021 18 Hållbarhet 20 Produkter och tjänster 30 ITAB-aktien FINANSIELL INFORMATION 35 Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 42 Förslag till vinstdisposition 48 Finansiell utveckling - fem år i sammandrag 49 Kommentarer till fem år i sammandrag KONCERNEN 50 Resultaträkning 50 Rapport över övrigt totalresultat 51 Rapport över finansiell ställning 52 Rapport över förändring i eget kapital 52 Rapport över kassaflöden MODERBOLAGET 53 Resultaträkning 53 Rapport över övrigt totalresultat 53 Balansräkning 54 Rapport över förändring i eget kapital 54 Rapport över kassaflöden 56 Noter 82 Alternativa nyckeltal 83 Defintioner 85 Revisionsberättelse 87 Revisorer 88 Styrelse 89 Koncernledning ÅRSSTÄMMA 2022 91 Årsstämma 2022 91 Finansiell information 2022 This Annual Report is also available in English. INNEHÅLL DETTA ÄR ITAB ITAB ÄR VAD VI SKAPAR TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. Idag hjälper vi kunder inom flera olika sektorer där våra främsta är: Grocery, Home Improvements, Consumer Electronics, Fashion,Café & Service stations samt Pharmacy, Health & Beauty.

3 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | NETTOOMSÄTTNING 6 245 Mkr Mkr ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 2000 4000 6000 8000 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER EXKL. ENGÅNGSPOSTER* 322 Mkr Mkr ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 100 200 300 400 6,2% RÖRELSEMARGINAL EXKL. ENGÅNGSPOSTER* % ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 2 4 6 8 2 930 personer ANTAL MEDARBETARE (medelantal) ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 1000 2000 3000 4000 * Under 2021 har engångsposter påverkat EBITDA med -157 Mkr (-202), rörelseresultatet med -166 Mkr (-205) samt resultatet efter finansiella poster med -166 Mkr (-208). Engångsposterna består främst av kostnader för omstruktureringar i den operativa verksamheten. Se sid. 49. PRODUKTIONS- ANLÄGGNINGAR MEDARBETARE EGEN VERKSAMHET 15 enheter i 12 länder 2 930 personer 24 länder THE DESIRED CONSUMER BRAND EXPERIENCE​ Vi förverkligar målsättningarna med detaljistens varumärke i en fysisk butiksupplevelse, vilket driver trafik i butik. INCREASED CONVERSIONS AND SALES Vi levererar ett butiksformat, en avdelning eller en butiksupplevelse som påverkar konsumenternas köpbeteende. IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCIES & SERVICE Vi skapar en sömlös kundresa som ökar genomströmningen och förbättrar butikers effektivitet och service. REDUCED OPERATIONAL COST Vi förbättrar effektiviteten i kundresan för att påverka driftsmodellerna för butiken och därigenom minska kostnaderna. VÄRDEERBJUDANDE ITAB I SIFFROR 2021

4 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | I takt med att samhällen öppnades upp efter Covid-19 pandemin såg vi under 2021 allt fler tecken på att konsumenterna återvände till de fysiska butikerna.Våra kunder har också blivit alltmer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket återspeglades i god orderingång för ITAB - trots den osäkerhet som pandemin fortsatte att skapa. Högre omsättning och effekterna av omställningen i linje med vår strategi One ITAB återspeglas i den positiva resultatutvecklingen för året,medan relativt höga råmaterialpriser och globala leveransstörningar hade en negativ resultatpåverkan. 2021 I KORTHET 2021 2020 Nettoomsättning, Mkr 6 245 5 323 Tillväxt, % 17 -12 EBITDA, Mkr 499 376 EBITDA, exkl. engångsposter*, Mkr 656 578 Rörelseresultat, Mkr 224 112 Rörelsemarginal, % 3,6 2,1 Rörelseresultat exkl. engångsposter*, Mkr 390 317 Rörelsemarginal exkl. engångsposter*, % 6,2 6,0 Resultat efter finansnetto, Mkr 156 0 Vinstmarginal, % 2,5 0,0 Resultat efter finansnetto exkl. engångsposter*, Mkr 322 208 Vinstmarginal exkl. engångsposter*, % 5,2 3,9 Resultat efter skatt, Mkr 103 -22 Resultat per aktie**, kr 0,50 -0,21 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -165 811 Räntebärande nettoskuld, Mkr 1 239 1 748 Räntebärande nettoskuld exkl. leasingskulder, Mkr 609 1 092 Utdelning per aktie***, kr - - Eget kapital per aktie**, kr 12,17 15,69 Avkastning på eget kapital p.a, % 4,0 neg Soliditet, % 46,2 31,3 Andel riskbärande kapital, % 46,9 32,0 Medelantal anställda 2 930 3 030 ITAB-KONCERNEN I SIFFROR * Under 2021 har engångsposter påverkat EBITDA med -157 Mkr (-202), rörelseresultatet med -166 Mkr (-205) samt resultatet efter finansiella poster med -166 Mkr (-208). Engångsposterna består främst av kostnader för omstruktureringar i den operativa verksamheten. Se sid. 49. **I samband med ITABs rekapitalisering i inledningen av 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier. *** För information om ITABS utdelningspolicy, se sid. 37. 2021 I KORTHET VÄGLEDNING - ’ONE ITAB’ ITAB gav den 10 juli 2020 en vägledning avseende uppskattad resultatförbättring och totala omstruktureringskostnader vid genomförandet av koncernens strategi och transformation One ITAB. Utifrån de förutsättningar som då gällde angav vägledningen en underliggande EBITDA-förbättring om 270–330 Mkr i årstakt (jämfört med EBITDA om 516 Mkr för 2019) när One ITAB-transformationen är helt implementerad, vilket beräknas ske i mitten av 2022. De totala omstruktureringskostnaderna för One ITAB beräknades uppgå till 275–325 Mkr under räkenskapsåren 2020-2022. Denna vägledning gäller fortfarande. Omstruktureringskostnaderna för One ITAB uppgår hittills till totalt 320 Mkr, varav cirka 60 Mkr avser nedskrivningar i samband med omstruktureringar. EBITDA exkl. engångsposter (Mkr) Vägledning EBITDA efter implementation av One ITAB 1 000 800 600 400 200 0 2019 2020 2021 One ITAB helt implementerad 1) Utfall Vägledning min. Vägledning max. 1) Avser årstakt då One ITAB är helt implementerad vilket planeras till mitten av 2022.

5 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | SAMMANFATTNING PER KVARTAL 2021 0 500 1000 1500 2000 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 0 2000 4000 6000 8000 NETTOOMSÄTTNING (Mkr) Omsättning per kvartal (vänster skala) Omsättning rullande 4 kvartal (höger skala) 0 50 100 150 200 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21 0 150 300 450 600 RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER (Mkr) Rörelseresultat exkl. engångsposter per kvartal (vänster skala) Rörelseresultat exkl. engångsposter rullande 4 kvartal (höger skala) 2021 I KORTHET Koncernens valutarensade försäljningökademed 13 procent jämfört med 2020, där förvärvet av Cefla Retail Solutions bidrog med 9 procent och den organiska tillväxten var 4 procent. Den återhämtning som påbörjats i Nordeuropa och Centraleuropa under andra halvåret 2020 inleddes under första kvartalet 2021 även i Sydeuropa. Försäljningen till kundgruppen Dagligvaruhandel ökade mest. Rörelseresultatet ökade som en följd av den högre försäljningen och god bruttomarginal under kvartalet, trots stigande priser på råmaterial. Koncernens valutarensade försäljning ökade med 16 procent jämfört med 2020, där förvärvet av Cefla Retail Solutions bidrog med 10 procent och den organiska tillväxten var 6 procent. Den positiva försäljningsutvecklingen i takt med att samhällen öppnade upp efter nedstängningarna under pandemin fortsatte på samtliga geografiska marknader.Den ökade försäljningen fortsatte att påverka rörelseresultatet positivt under kvartalet, vilket dock motverkades av leveransstörningar och komponentbrister samt relativt höga råmaterialpriser. Koncernens valutarensade försäljning ökade med 34 procent under kvartalet, varav den organiska tillväxten var 21 procent och förvärvet av Cefla Retail Solutions bidrog med 13 procent. Merparten av omsättningsökningen jämfört med 2020 skedde i Sydeuropa. Rörelseresultatet påverkades positivt av den ökade försäljningen medan kraftigt höjda råmaterialpriser och tilltagande brister på både råmaterial och komponenter hade en negativ påverkan på bruttomarginalen under kvartalet. Koncernens valutarensade försäljning ökade med 16 procent jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten var 5 procent.Marknaderna i Öst- och Sydeuropa utvecklades starkast,både genom organisk tillväxt och genom förvärvet av Cefla Retail Solutions. Rörelseresultatet exklusive engångsposter påverkades positivt av den ökade försäljningen, trots fortsatta utmaningar i omvärlden. I takt med att råvarupriser och tillgången på komponenter och råmaterial stabiliseras, i kombination med genomförda prishöjningar och samordnade inköp, stärks bruttomarginalen successivt. Q1 Q3 Q2 Q4 NETTOOMSÄTTNING 1 523 Mkr (1 416) RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER 116 Mkr (53) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 102 Mkr (126) NETTOOMSÄTTNING 1 464 Mkr (1 258) RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER 75 Mkr (95) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -17 Mkr (128) NETTOOMSÄTTNING 1 488 Mkr (1 142) RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER 81 Mkr (61) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -158 Mkr (257) NETTOOMSÄTTNING 1 770 Mkr (1 507) RÖRELSERESULTAT EXKL. ENGÅNGSPOSTER 118 Mkr (108) KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -92 Mkr (300)

6 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | VD-ORD ETT HÄNDELSERIKT ÅR MED EN STARK AVSLUTNING Efter ett händelserikt år som präglats av operativa utmaningar var det glädjande att presentera en nästintill rekordstark avslutning på 2021 med god försäljnings- och resultatutveckling. ITABs transformationsarbete och investeringar för framtiden fortsatte enligt plan under året och flera viktiga steg togs för att etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör med fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet. Jag är särskilt stolt över hur våra medarbetare lyckades möta ökad efterfrågan och samtidigt hanterade leveransstörningar, komponent- och materialbrister samt höjda frakt-, energi- och materialkostnader som följde av pandemin. GOD EFTERFRÅGAN UNDER ÅRET OCH STÄRKT POSITION Försäljningsutvecklingen var stark under hela 2021 med en valutarensad tillväxt på 19 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 8 procent och förvärvet av Cefla Retail Solutions i inledningen av året bidrog med 11 procent. Vårt fokus under året har varit att stötta kunderna med så kompletta lösningar som möjligt trots de globala försörjningsstörningarna, vilket återspeglades i den starka organiska tillväxten för året som helhet. Av våra kundkategorier var det Dagligvaruhandeln och Bygg och Heminredning som hade störst tillväxt, och geografiskt var det Sydeuropa som bidrog mest till koncernens omsättningsökning under året. Av ITABs tre lösningsområden var det försäljningen inom Retail Interior och Retail Technology som utvecklades starkast medan Retail Lighting hade en något svagare försäljningsutveckling under året, till stor del på grund av den globala bristen på elektronikkomponenter. Vid utgången av 2021 kunde vi konstatera att vi har en god orderstock. STÄRKT MARKNADSPOSITION INOM DAGLIGVARUHANDELN Förvärvet av Cefla Retail Solutions slutfördes i januari 2021. Cefla har en stark position inom dagligvaruhandeln i Italien och genom förvärvet av deras affärsenhet för retaillösningar stärkte ITAB sin marknadsposition, främst inom inrednings- och checkoutlösningar för europeisk dagligvaruhandel. Förvärvet var strategiskt viktigt och integrationen av verksamheten har varit framgångsrik. Vi har härigenom skapat möjligheter att erbjuda ITABs lösningar till en bredare kundkrets och det har inneburit tydliga synergifördelar för både ITAB och våra kunder. POSITIV RESULTATUTVECKLINGTROTS UTMANINGAR I OMVÄRLDEN Det är främst den ökade försäljningen och det pågående transformationsarbetet av verksamheten med genomförda produktionsflyttar och kostnadsanpassningar, mer gemensamma arbetssätt samt effektivare och mer flexibel marknadsbearbetning som bidrog positivt till resultatutvecklingen. De snabba och kraftiga prishöjningarna på råmaterial, frakter och andra insatsvaror under de

7 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | inledande kvartalen påverkade samtidigt resultatet negativt. Under året upplevde vi även negativa resultateffekter av de globala försörjningsstörningarna och deras påverkan på ITAB och effektiviteten i vår produktion, logistik och installationer med komponent- och materialbrist på många håll. Vi vidtog kontinuerligt åtgärder för att kunna fortsätta erbjuda våra kunder marknadens bästa service och vi såg en stabiliserande effekt under avslutningen av 2021. Vi justerade fortlöpande våra priser under året samt vidtog andra kostnadsbesparande åtgärder för att balansera för negativa resultateffekter i verksamheten. Kassaflödet för året påverkades samtidigt negativt av ökade lagervärden på grund av den starka försäljningstillväxten, de höjda råmaterialpriserna, längre ledtider och att vi under hösten höll högre lagernivåer än normalt i syfte att säkerställa vår egen leveransförmåga till kunder. Vi förväntar oss en successiv normalisering av lagernivåer under kommande kvartal och vårt arbete med att reducera rörelsekapitalbehovet i koncernen fortsätter. VI ÄR PÅ GOD VÄG I VÅR OMSTÄLLNING ITABs resultatmässiga förflyttning sedan vi inledde genomförandet av One ITAB under våren 2020 är sammantaget tillfredställande, särskilt då vi beaktar de utmaningar i omvärlden som inte var del av vår plan. Jämfört med 2019 har vår EBIT (exklusive engångsposter) ökat med över 60 procent till 390 Mkr för 2021. STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING OCH NY HUVUDÄGARE I syfte att stärka balansräkningen, bidra till större finansiell flexibilitet samt finansiera transformationsplanen i One ITAB avslutade vi under inledningen av 2021 en rekapitalisering av koncernen genom en företrädesemission om 768 Mkr samt en kvittningsemission om100Mkr. I sambandmed detta fick vi även en ny strategisk huvudägare i investmentbolaget Aeternum Capital AS som idag äger knappt 25 procent av aktierna i ITAB. Aeternum Capital strävar efter att skapa långsiktigt värde genom styrelserepresentation och stöd till sina portföljbolag. Genom rekapitaliseringen i kombination med vårt fokus på att reducera rörelsekapitalet har vi vid utgången av 2021 sänkt koncernens skuldsättning (exklusive leasing) med över 1 300 Mkr jämfört med toppen i september 2019, vilket stärkt vår finansiella ställning betydligt.Detta ger oss goda förutsättningar att växa såväl organiskt som genom förvärv och fortsätta stärka vår lönsamhet över tid. ITABS FOKUS UNDER 2022 Vi har nu kommit halvvägs i vår omställning och strategi One ITAB och de tyngsta åtgärderna ligger bakom oss vilka var inriktade på anpassning av kostnadsstrukturen med syfte att stabilisera ITABs finansiella ställning. Redan under 2021 startade fasen att investera och bygga nya förmågor vilket kommer prägla transformationsarbetet under 2022 och beräknas avslutas under 2023. Under 2022 kommer vi att se en fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv med tydligt fokus på Europa och genom att följa våra strategiska kunders expansion globalt. Det man ska förvänta sig av ITAB är en tydlig förflyttning mot positionen ’Detaljhandelns ledande lösningsleverantör’ med ambitionen att öka andelen tjänster samt lösningar inom Retail Technology. I samband med årsbokslutet i februari 2022 fattade styrelsen i ITAB beslut om nya finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och fortsatt kapitaleffektivitet över tid. Läs mer om våra långsiktiga finansiella mål på efterföljande sidor och vår webbplats. Osäkerheten i omvärlden och på våra marknader kring bland annat pandemins fortsatta utveckling och effekterna av Rysslands invasion av Ukraina är för närvarande osedvanligt stor och vi följer utvecklingen noga. Närheten till kunderna och förmågan att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden är nyckeln till framgång för ITAB och vårt mål är att fortsätta stärka våra kunders konkurrenskraft på bästa sätt. Våra prioriteringar för 2022 är därför bland annat att säkerställa vår egen servicenivå och leveransförmåga till kunder genom att vi fortsatt är proaktiva i vårt försäljnings- och inköpsarbete kombinerat med ytterligare ansträngningar att öka effektiviteten i vår produktion och leveransförmåga. I takt med att relativt höga råvarupriser och fraktkostnader stabiliseras samtidigt som ökad kapacitet globalt bedöms minska komponentbristerna under kommande år är vi övertygade att det kommer att bli än tydligare hur vi fortsätter att förbättra den underliggande lönsamheten. Vägledande för allt vi gör på ITAB är samtidigt vårt fokus på att bidra till en hållbar framtid – för företag, människor och miljön. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners diskuterar vi dagligen hållbarhetsfrågor och utvecklingen av mer cirkulära lösningar med minskad påverkan på vår omvärld. Under 2022 kommer vi att arbeta vidare i enlighet med vår plan för att uppnå våra fastställda hållbarhetsmål och -ambitioner de närmaste åren. Vi presenterar vårt hållbarhetsarbete i en separat Hållbarhetsrapport på vår webbplats. ETT STORT TACK Med våra helhetslösningar, breda produkt- och tjänsteerbjudanden, starka partners samt alla passionerade medarbetare har vi på ITAB stärkt våra kunders konkurrenskraft på bästa sätt, trots utmaningar i omvärlden. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för många fina insatser under ett händelserikt och utmanande 2021 – och till våra kunder och samarbetspartners för fortsatt förtroende. Jag ser fram emot ett spännande nytt år 2022 tillsammans med er. Jönköping i mars 2022 VD-ORD Andréas Elgaard, VD & Koncernchef

8 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | Nya konsumentbeteenden har under de senaste åren drivit fram förändringar inom detaljhandeln. För att följa med i utvecklingen och förstå den framtida efterfrågan bättre krävs ingående kunskaper om slutkonsumenten. ITAB har genomfört konsumentundersökningar för att kunna bistå sina kunder bättre och därigenom ta fram rätt lösningar för nya utmaningar. Genom att lyssna på konsumenter hörs tydliga budskap. ATT FÖRSTÅ FÖRÄNDRINGAR I KONSUMENTBETEENDE Världens konsumenter blir alltmer mer välinformerade och online vilket får till följd att de också är mer tidsmedvetna och krävande. De är vana vid att få vad de vill ha, när de vill ha det och på vilket sätt de önskar. Dagens konsumenter har högre förväntningar på varumärken, särskilt i fråga om urval, bekvämlighet, service och mervärde. För att förstå dessa förändringar har ITAB genomfört olika studier av konsumentbeteenden genom intervjuer med konsumenter i Asien och Europa.Utifrån dessa har konsumentmönster utkristalliserats och ett unikt arbetsverktyg skapats.Detta hjälper ITAB att förstå marknadens utmaningar och möjligheter bättre och därigenom kunna hjälpa kunder att kunna tydliggöra sina konsumenters varierande behov, önskemål och beteenden. Detta ligger tillsammans med operativa förutsättningar bakom ITABs koncept och process för att utforma lösningar. Behoven sträcker sig från mer de grundläggande, så som pris, säkerhet och bekvämlighet, vilket vi kunnat se under Covid-19 pandemin, till mer ambitiösa, så som upplevelse, inspiration, grupptillhörighet och självkänsla. Genom att erbjuda mer ingående insikter kan ITABs specialister tillsammans med sina kunder skapa olika operativa lösningar som stödjer investeringen genom att fåupplevelsenavvarumärket ibutikattsärskiljasig och ge en snabb avkastning. Genom att förstå kundens beteende och marknadens utmaningar vill ITAB vara den bästa partnern att hjälpa kunderna hitta rätt lösningar för att omvandla sina varumärkesstrategier till en fysisk butik/mötesplats. KONSUMENTENS FÖRVÄNTNINGAR KRÄVER FÖRÄNDRINGAR Framtidens konsument efterfrågar miljöer som erbjuder bekvämlighet, valmöjligheter och/eller en plats att umgås och ha kul på. Många strävar efter en sundare, mer hållbar livsstil, medan andra helt enkelt är ute efter att fynda och hitta det bästa priset. För att komplicera saker ytterligare kan dock deras önskemål och behov, samt de inköp det resulterar i,variera beroende på vilken veckodag det är eller till och med beroende på tidpunkten.Dessutom förväntar de sig att på ett smidigt sätt bli guidade genom en integrerad och personligt anpassad upplevelse som löper genom både off- och online-kanaler. Ett framgångsrikt koncept måste särskilja sig genom att erbjuda en friktionsfri kundresa och en upplevelse som lever upp till de flesta eller alla förväntningar som väckts. KONSUMENTENS FÖRVÄNTNINGAR STIMULERAR DETALJHANDELN STRATEGI

9 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | STRATEGI För att erbjuda det extra stöd ITABs kunder nu behöver är det avgörande att det team som möter kunderna har en god förståelse för konsumenters behov och hur de uppfylls. För att göra detta och hjälpa kunder att omsätta dessa behov i verkligheten, fångas beteendetrender upp i ”konsumentens behovshierarki”. Enligt ITABs terminologi i det nya analysverktyget innebär bekvämlighet att konsumenterna tas om hand på ett sömlöst sätt, med andra ord - Väl sparad tid. Inspiration innebär att knyta an på ett meningsfullt sätt, med andra ord - Väl använd tid. Det handlar om att förstå konsumenters förväntningar när de befinner sig i olika sinnesstämningar och situationer. Detaljhandlare prövar och utforskar nya sätt att förbli relevanta och få sina butiksupplevelser att skilja sig från sina konkurrenters. DETALJISTER ANPASSAR SIGTILL NYTT KONSUMENTBETEENDE När konsumenter har större urval och högre förväntningar på bekvämlighet och service blir det mycket svårare för detaljister att hålla jämna steg med konsumenter som förväntar sig att deras olika behov ska uppfyllas varje gång, dygnet runt och på alla veckans dagar. Dessutom har utmaningar dykt upp i form av nya konkurrenter, kanaler (online och mobil) och affärsmodeller. Dessa förändringar har förflyttat detaljhandelns investeringar till att konkurrera med online och prisfokuserade format. Många detaljhandlare har förflyttat sina investeringar från att expandera och bygga om butiker, till online-integrering, upplevelsebaserade initiativ och erbjudanden.De testar nya butikskoncept, förändrar befintliga ytor för att ta in nya produkter och tjänster och investerar i nya digitala verktyg. Men trots detta motsvaras konsumentens högre förväntningar oftast inte av deras upplevelse i butiken. Många detaljister med fysiska butiksnät fortsätter att tappa försäljning till online-aktörer, samtidigt som de ställs inför allt starkare prispress. De söker sätt att försöka överbrygga klyftan mellan konsumenters upplevelse on- och offline, och allra helst skapa en enda integrerad och smidig shoppingupplevelse. Alla investeringar i produktivitet och butiksupplevelse kräver dock en tydlig och snabb avkastning på investeringen (ROI). Detta resulterar i att många av ITABs kunder söker bättre stöd från leverantörer med expertis och erfarenheter inom utformning av lösningar för att hitta ett svar på sitt ”service vs cost”-dilemma, och ITABs roll har därför redan börjat utvecklas. KONSUMENTER I HJÄRTAT AV UTVECKLINGEN Som en del av den strategiska verksamhetsöversynen One ITAB under senare delen av 2019, funderade ITAB kring hur man skulle kunna hjälpa detaljister att få råd att investera i bättre service och upplevelse när kostnaderna för deras nuvarande operativa modell stiger. Genom att lära av konsumenter och analysera hur deras förväntningar och konsumtionsmönster fortsätter att utvecklas, samt förstå vilka konsekvenser online och sociala medier får för samhället och konsumenten, kan den fysiska butiken få hjälp att uppfylla konsumenternas förväntningar och behov av sociala relationer. ITABs värdeerbjudande är kundfokuserat och inriktat på fyra tydliga ROI-målsättningar; • The desired consumer brand experience • Increased conversions and sales • Improved operational efficiencies and service • Reduced operational cost Även marknaderna för framtida investeringar prioriterades. Detta arbete kommer att utgöra den främsta grunden för vår lönsamma och hållbara tillväxt under de kommande åren. Rethink Retail.Together. Store design and architecture Retail Interiors Experience amplifiers and personalisation Online/offlne integration Solution Design and Integration Retail Technology Process, Project management, Logistics and Installation Retail Lighting Maintanance Seamless Checkout and payments Back-end productivity Retail Analytics SERVICES SOLUTIONS PRODUCTS ITABS VÄRDEERBJUDANDE STÄRKER EUROPEISK DETALJHANDEL

10 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | EN STRATEGI ANPASSAD FÖR EN MARKNAD I FÖRÄNDRING Konsument- och marknadsdynamiken driver behovet av kontinuerliga förändringar inom detaljhandeln. ITAB utvecklar sin verksamhet genom One ITAB-strategin för att ytterligare stödja sina kunder och ta fasta på nya möjligheter. Koncernens marknad och kunder har genomgått en bestående förändring genom den tillväxt som online- och mobilanvändningen medfört och dess påverkan på konsumenters beteende. Det har resulterat i att vi utvecklat dagens ITAB-verksamhet för att stödja kunder bättre i det nya detaljhandelslandskapet och för att motsvara förväntningarna från alla våra intressenter. Koncernens framtida inriktning togs fram tillsammans med kollegor, kunder och konsumenter runt om i världen i slutet av 2019. Det resulterade i att vår One ITAB-strategi baserades på en ingående förståelse för konsumenternas nuvarande och kommande förväntningar och på vad marknaden efterfrågar. Den byggde på dagens styrkor och framtida möjligheter och ger alla inom ITAB-koncernen en tydlig inriktning och förståelse för våra strategiska mål och vilken affärsmodell vi eftersträvar. Vi fortsätter nu att ställa om fokus för vår verksamhet för att uppfylla våra kunders föränderliga behov, bygga vidare på våra befintliga styrkor och skapa nya intäktsflöden för tillväxt.Vi uppdaterar vårt erbjudande för att ta fram en mer hållbar intäktsmodell, skapa ny efterfrågan och sälja mer av vår utrustning och våra tjänster till fler kunder.Vi fortsätter dels att stärka våra traditionella produkt- och tjänsteerbjudanden och dels att bygga vidare på befintliga och nya strategiska kundrelationer för att möta den växande efterfrågan på resultatbaserade lösningar. Detta kombinerade angreppssätt kommer att hjälpa oss att expandera våra tjänstebaserade intäkter och att jämna ut dagens svängningar mellan toppar och dalar i efterfrågan. RETHINK RETAIL.TOGETHER. Vår mission statement lyder: ”At ITAB we help customers turn consumer brand experience into physical reality with our knowhow, solutions and ecosystem of partners.” Genom att förverkliga engagerande, effektiva och integrerade miljöer levererar vi mätbara resultat för kunder när det gäller deras viktigaste resultatmått – upplevelse, försäljning, effektivitet, service och kostnader. Vi erbjuder expertstöd för att uppnå lönsamhetsmål för butiker, från nya koncept och utformning av lösningar, via taktiska resultatförbättrande initiativ, till effektivare implementering av butiksprojekt och ombyggnadsprogram. Konsumenter är ute efter bättre upplevelser överallt. Det finns nya möjligheter för oss att leverera mervärde. Vårt arbetssätt gör det inte enbart möjligt för oss att öka vår andel på våra befintliga marknader utan tillåter oss också att bearbeta nya marknader där vi kan skapa mervärde.Det handlar om att göra vad vi är bra på,menbättre,samtidigt somvi utforskar nya växandemöjligheter. 1.Ompositionering till en lösningsleverantör Vår strategiska vision består i att ta framen lösningsbaserad affärsmodell sombygger vidare på koncernens kunskapsbas och dess framgångar att leverera innovativa lösningar.Där vi har utvecklat mer strategiska relationer med kunder och tar oss an deras nya utmaningar påmarknaden skapar vi ett störremervärde både för democh för ITAB.En av våra strategiska prioriteringar är att bygga vidare på denna framgång och att bredda vårt angreppssätt med Solution Design till en större kundkrets. Kunderna drar nytta av att arbeta inom vår beprövade process för att utforma lösningar somär både kund- och konsumentfokuserade. 2. En mer följsam tillverkare Vi förändrar vår operativa struktur och våra processer ytterligare för att spegla den förändrade efterfrågan och stärka vår produktions följsamhet och flexibilitet. Vår marknad kännetecknas generellt sett inte längre av utrullningsprogram med stora volymer utan kunderna efterfrågar istället i allt högre grad projekt med mindre volymer och kortare ledtider. Under åren har vår tillverkningsbas följt mer traditionella efterfrågemönster och vi har nu följaktligen identifierat ett antal möjligheter att stärka vår operativa effektivitet och enhetlighet runt om i hela koncernen. 3.Bli One ITAB Framtagandet av One ITAB under 2019 belyste problemen som orsakats av koncernens struktur,vilken då bestod av ett stort antal separata affärsenheter baserade på produktsortiment och ursprungsland. Det fanns härigenom brister i effektivitet inom kommunikation,kunskapsdelning och gemensamma arbetssätt samt olika kulturer, som vi nu tar itu med.Strategiarbetet visade dock också att ett antal av de önskade strategiska komponenterna redan fanns på plats med rådgivande försäljning,en befintlig portfölj med lösningar,etablerade långsiktiga kundrelationer och utbildningsprogram. ANPASSNING TILL EN MARKNAD I FÖRÄNDRING – TRE CENTRALA BYGGSTENAR STRATEGI

11 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | STRATEGI

12 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | ITABS STRATEGISKA PRIORITERINGAR Kärnan i One ITAB-strategin består i att utveckla ITABs verksamhet till en lösningsbaserad och mer följsam affärsmodell. Denna bygger på koncernens kunskapsbas och dess framgångar att leverera innovativa lösningar, och samtidigt anpassas koncernens ledning och operativa och kostnadsstrukturer i enlighet med strategin. För att göra det måste vi bredda och stärka våra befintliga förmågor inom relationship management, försäljning av lösningar och tjänster, kunskapsdelning, gemensamma processer och IT-system. Vi har lagt våra prioriteringar i olika faser för att stödja verksamhetens behov - först för att stabilisera vår finansiella position, sedan bygga nya grundläggande och särskiljande förmågor och för att sedan gå in i vår expansionsfas. STRATEGINS VÄRDE LIGGER I DESS LEVERANS Vi har identifierat sju strategiska prioriteringar för att effektivisera och driva tillväxt och förändring inom koncernen. Specifika mål och detaljerade handlingsplaner har utarbetats för de olika strategiska initiativen under ledning av koncernledningen. För att genomföra våra planer och på ett snabbt och effektivt sätt uppnå de uppsatta målen sker förändringarna i nära samarbete med ledare i alla de olika marknadsregionerna och strategiska affärsenheterna. Som stöd för våra strategiska prioriteringar och för att bygga upp den kompetens som krävs för att leva upp till vår ambition och våra mål har vi genomfört ett stort antal initiativ de senaste 18 månaderna. Vi har framgångsrikt implementerat ett antal åtgärder för att stödja våra inledande faser i strategin och vi fortsätter nu att arbeta på ytterligare initiativ för att bygga och expandera vår verksamhet – såväl som för gemensamma arbetssätt och att stärka våra medarbetares delaktighet. VARA EN LÖSNINGSLEVERANTÖR Det här handlar helt om hur vi närmar oss problemlösning för våra kunder och om att skapa mätbar ROI gällande ITABs lösningar. Vi börjar med att förstå våra kunders strategiska mål och utmaningar och genom en öppen dialog skapar vi lösningar tillsammans. Framsteg hittills inkluderar: • Lansering av vårt resultatbaserade värdeerbjudande. • Utveckling av vår ”Solution Design”-förmåga att utforma lösningar för att stödja koncernens alla kunder. • Lansering av vår nya webbplats för att dela know-how och erfarenheter från resultatbaserade lösningar. • Etablering av en kommersiell matris för att dela bästa praxis och utveckla gemensamma arbetssätt. Holland & Barrett är en av världens ledande återförsäljare av hälsoprodukter, den största i Europa, och förser sina kunder med ett brett utbud av vitaminer, mineraler och hälsotillskott. Under 2021 och det framgångsrika utförandet av en pilotbutik, fick ITAB möjligheten att leverera och installera butiker i Beneluxregionen och Spanien, med modulära butiksinredningar och belysningslösningar. Den nya konceptbutiken, belägen på Tottenham Court Road, placerar ”the floor room” från Carpetright på en välprofilerad plats som höjer konsumenternas förväntningar. Genom Solution Design har ITAB varit med och skapat ett helt nytt butikskoncept genom att designa och utveckla inredning, teknik och belysning som bidrar till butikens övergripande framgång. STRATEGI SAPORI & DINTORNI, Italien. För att leverera en utsökt matupplevelse förverkligades olika platser fyllda med lokala kvalitetsvaror i konceptet. Provsmakning, catering och upplevelser förhöjer ytterligare.Alla displayer, inredning och skräddarsydda lösningar så som kassadiskar och grindar var noggrant designade inplanerade för att respektera och matcha arkitekturen.

13 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | ENGAGERA MEDARBETARE OCH GEMENSAMMA ARBETSSÄTT Genom tydliga nyckeltal (KPIer), gemensamma arbetssätt och med rätt information vid rätt tillfälle kommer våra medarbetare att kunna fatta bra affärsbeslut. Vårt syfte är att göra allt arbete; parallellt, tillsammans, funktionsöverskridande och transparent. Framsteg hittills inkluderar: • Utveckling av färdplan för IT och implementeringsplan för att stödja grundläggande förmågor. • Implementering av gemensamma arbetssätt och stödsystem i hela säljorganisationen. • Reviderad operativ modell och ny organisationsstruktur implementerad. • Transparens kring potential och nyckelkunder. UTVECKLA ETT EKOSYSTEM AV PARTNERS Genom att bygga upp ett robust ekosystem av partners får vi möjlighet att både leverera de kompletta lösningar som våra kunder kräver och samtidigt minska antalet leverantörer för att eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet. Framsteg hittills inkluderar: • Inköpsorganisation upprättad på koncern- och affärsenhetsnivå. • Direkta materialutgifter kategoriserade. • Konsolidering mot prioriterade leverantörer pågår. • Utveckling av fler partners för att stödja våra möjligheter att erbjuda Solution Design. Andra relaterade mål inkluderar: • Upprätta ett nätverk av partners för att snabbare ta fram och leverera nya innovativa lösningar. • Eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet. OMARBETAD KOSTNADSSTRUKTUR I enlighet med One ITAB-strategin anpassas koncernens ledning och operativa och kostnadsstrukturer samt på vilket sätt vi arbetar och förmågan att differentiera oss. Vårt fokus är att fortsätta säkerställa lönsam och hållbar tillväxt framöver. Framsteg hittills inkluderar: • Lägre sälj- och administrationskostnader och en betydligt starkare finansiell ställning. • Konsolidering av tillverkning och nya strukturer för att skapa synergieffekter och skalfördelar. • Ny operativ modell och organisationsstruktur för att främja en mer rationell och dynamisk organisation. • Fokus på kärnkompetenser och marknadsutveckling i Europa. UTVIDGAVÅR MARKNADSPOSITION Det som idag särskiljer oss mest är vår kunskap, våra kundrelationer och vår breda portfölj som är unik på marknaden. Vi kommer att bygga vidare på dessa styrkor och realisera dem i alla våra regioner och därmed utvidga vår marknadsposition. Framsteg hittills inkluderar: • Fokus på europeiska detaljhandlare och att stödja dem globalt när det är relevant (inomdagligvaruhandel,bygg&heminredining samt övriga kundgrupper som apotek och drivmedelsstationer). • Ökad konverteringsgrad och korsförsäljning till befintliga kunder. • Ökad penetration på befintligamarknader (innan nyamarknader öppnas). • Utnyttjande av våra styrkor och tvärsektoriellt kunnande genom ökad försäljning och leverans av lösningar. Andra relaterade initiativ inkluderar: • Stärka vår förmåga att sälja mer av våra befintliga tjänster i flera geografiska regioner. • Utöka våra tjänsters räckvidd för att stödja fler delar av detaljhandelns värdekedja som påverkar den fysiska butiken. • Investera i Retail Technology för att optimera sömlös butiksupplevelse och effektivitet. KVALITET I DET OPERATIVA ARBETET Vi strävar efter att ”göra rätt från början” och ”inom avtalad tid” med hjälp av etablerade Lean-metoder när vi utformar våra gemensamma arbetssätt. Vi kommer fortsatt att fokusera på att korta ned ledtider, förbättra kvaliteten och eliminera avfall inom vår verksamhet. Framsteg hittills inkluderar: • Matrisstruktur etablerad för att dela bästa praxis och bygga gemensamma arbetssätt. • ITABs Ways of Working, baserat på Lean-principer, etablerat via pilotprojekt i två bolag. • Införande av styrgrupp för att övervaka all operativ utveckling i enlighet med One ITAB. Bland våra mål finns: • Fullständig implementering av ITABs Ways of Working. • ”Göra rätt från början” och ”inom avtalad tid”. • Kortare ledtider och förbättrad kvalitet. • Gemensamma operativa nyckeltal (KPIer). HÅLLBAR FRAMTID På ITAB samarbetar vi och ständigt förnyar oss för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egna verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik. Framsteg hittills inkluderar: • Utvärdering av vårt hållbarhetsprogram av en oberoende partner, EcoVadis, som bidrar till vår färdplan för framtiden. • Utveckling och implementering av en ny Sustainable Procurement Policy och Supplier Code of Conduct. • Utbildningsinsatser för att stärka verksamheten inom produktion och logistik, omfattande närmare 6 000 timmars utbildning. • Utveckling av tjänster för koldioxidutvärdering för våra kunder. Vår hållbarhetsstrategi är uppbyggd kring fyra huvudområden: • Hållbar affärsutveckling • Effektivitet i värdekedjan • Goda arbetsvillkor • Affärsetik STRATEGI

14 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | FINANSIELLA MÅL MED FOKUS PÅ HÅLLBAR TILLVÄXT OCH LÖNSAMHET 4-8% 7-9% >80% >30% TILLVÄXT Genomsnittlig ökning av nettoomsättningen (CAGR) om 4-8 procent per år över en konjunkturcykel.Tillväxten ska ske genom hållbar organisk tillväxt och strategiska förvärv. Försäljningstillväxt KAPITALEFFEKTIVITET Genomsnittlig andel cash conversion (operativt kassaflöde i relation till rörelseresultat exklusive avskrivningar) ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 80 procent. Cash conversion RESULTAT EBIT-marginalen (rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning) ska i genomsnitt uppgå till 7-9 procent över en konjunkturcykel. EBIT-marginal UTDELNINGSPOLICY Som tidigare ska aktieutdelningen över en längre period följa resultatet och motsvara minst 30 procent av bolagets resultat efter skatt. Utdelning ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram. Andel av resultat efter skatt FINANSIELLA MÅL Med stöd av koncernens strategi är ITAB idag väl positionerat för nästa steg i genomförandet av One ITAB. Ambitionen de kommande åren är att etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör. ITAB bygger förmågor för effektivare och mer hållbar försäljning, inköp och produktion med avsikten att öka andelen tjänster i sina kundlösningar. De senaste två åren har ITAB genomfört ett antal viktiga aktiviteter i omvandlingen av verksamheten där andelen försäljning till dagligvaruhandeln ökat till cirka 60 procent och med ökad andel försäljning av Retail Technology och tjänster samt förbättrad lönsamhet och stärkt finansiell ställning. I syfte att ta nästa steg i utvecklingen fastställde styrelsen för ITAB Shop Concept i samband med årsbokslutet i februari 2022 nya finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet.

15 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | FINANSIELLA MÅL

16 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | ITABs marknadsposition och tillväxtpotential bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med kunder och samarbetspartners. Under 2021 återvände konsumenterna till de fysiska butikerna på de flesta marknaderna i takt med att samhällen öppnades upp efter nedstängningarna på grund av Covid-19 pandemin. ITABs kunder blev också alltmer optimistiska och planerar återigen för investeringar för framtiden, vilket återspeglades i god orderingång för koncernen under hela året. Under 2021 ökade koncernens omsättning med 17 procent jämfört med föregående år. Den valutarensade försäljningen ökade med 19 procent, varav den organiska tillväxten var 8 procent och förvärvet av Cefla Retail Solutions bidrog med 11 procent . Bland ITABs kunder finns flera av Europas största detaljhandelskedjor och varumärkesägare inom såväl dagligvaruhandeln som fackhandeln och omfattar internationella och nationella kedjor och varumärken. Bland kunderna finns Albert Heijn, Asda, Axfood, Bricoman, C&A, Carrefour, Celesio, Circle K, Clas Ohlson, Conad, Coop, Costa, Dixon, Dollarstore, Edeka, Elon, Etos, Eurospin, Finiper, H&M, Homebase, ICA, IKEA, John Lewis, Jumbo, Kesko, LeClerc, Leroy Merlin, Lidl, LuLu, Majid Al Futtaim, Metro Group, Morrisons, NorgesGruppen, Pandora, Prisma, Polestar,Real,Rema,Rewe,Rimi,Tesco,Tiger,Uniqlo ochWaitrose. ITABs konkurrenter finns på flertalet geografiska marknader och inom flera olika produktområden. Konkurrenterna är bland andra Eden, Expedit, Fagerhult, Hermes-Metal Yudigar (HMY), Kesseböhmer Storebest, Lival, Mago, Modern Expo, NCR, Nitton93, ROL, Ruppel, Tegometall, Umdasch, Van Keulen Interieurbouw,Visplay,Wanzl, Diebold Nixdorf och Fujitsu. ITAB presenterar fördelningen av koncernens försäljning i två dimensioner: • Fördelning per kundgrupp • Fördelning per geografiskt område Mer information återfinns i Not 6. EN MARKNAD I FÖRÄNDRING SKAPAR NYA MÖJLIGHETER DAGLIGVARUHANDEL Koncernens största kundgrupp omfattar främst livsmedelsbutiker. Försäljningen till Dagligvaruhandel ökade med 19 procent under 2021, där våra verksamheter i Syd- och Östeuropa bidrog mest till ökningen. BYGG & HEMINREDNING Kundgruppen avser främst bygg-, möbel- och heminredningsbutiker. Kundgruppen ökade med 18 procent jämfört med 2020. Ökningen skedde i Syd- och Östeuropa, medan försäljningen i Storbritannien & Irland samt Centraleuropa minskade. FASHION I denna kundgrupp återfinns butiker för konfektion och skor etc. Den totala försäljningen till Fashion var oförändrad under 2021, med ökningar i bland annat Öst- och Sydeuropa. Försäljningen i Storbritannien & Irland och Nordeuropa minskade. ÖVRIGA KUNDGRUPPER Här ingår exempelvis hemelektronik, sport & fritid, apotek, drivmedelsstationer, kontor, brands, industri, café och restaurang. Den totala försäljningen till Övriga kundgrupper ökade med 19 procent 2021, främst i Sydeuropa. MARKNAD PER KUNDGRUPP Kunderna är indelade efter de branscher inom vilka de verkar. Kundgrupperna är Dagligvaruhandel, Bygg & Heminredning, Fashion och Övriga kundgrupper. MARKNAD 2021 Andel av koncernens försäljning per kundkategori 59% 14% 7% 20%

17 ÅRSREDOVISNING 2021 ITAB | MARKNAD PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Kunderna är nedan indelade utifrån vilken geografisk marknad de verkar på. Dessa är Nordeuropa, Sydeuropa, Centraleuropa, Storbritannien & Irland, Östeuropa samt Övriga världen. NORDEUROPA Nordeuropa, som omfattar de nordiska länderna, är ITABs största geografiska område med 28 procent av koncernens försäljning. Under 2021 var försäljningen i stort sett oförändrad, där kundgruppen Dagligvaruhandel ökade medan övriga kundgrupper påverkade försäljningsutvecklingen negativt. SYDEUROPA Efter förvärvet av Cefla Retail Solutions i inledningen av 2021 är Sydeuropa nu ITABs näst största geografiska område med 24 procent av koncernens försäljning. Området består till största delen av Italien, Frankrike och Spanien. Inklusive Cefla Retail Solutions ökade försäljningen med över 100 procent under 2021. CENTRALEUROPA Centraleuropa stod för 23 procent av koncernens omsättning 2021. I området ingår Tyskland, Nederländerna, Belgien, Tjeckien, Ungern, Schweiz och Österrike. Försäljningen ökade med 16 procent under året, varav kundgrupperna Fashion och Dagligvaruhandel bidrog mest till ökningen. STORBRITANNIEN & IRLAND Storbritannien & Irland stod för 14 procent av koncernens omsättning 2021. Försäljningen minskade med 9 procent under året, där omsättningen i Dagligvaruhandel ökade medan övriga kundgrupper redovisade minskad försäljning. ÖSTEUROPA Östeuropa stod för 6 procent av koncernens omsättning 2021, där de baltiska länderna, Polen och Ryssland hade störst omsättning. Övriga länder i området är bl.a Rumänien, Slovakien, Kroatien och Serbien. Försäljningen ökade med totalt 27 procent under året, varav kundgrupperna Fashion och Bygg & Heminredning bidrog mest till ökningen. ÖVRIGA VÄRLDEN I det geografiska området Övriga världen ingår alla länder utanför Europa. De länder i vilka ITAB har störst omsättning är USA, Kina, Argentina och Saudiarabien. Övriga världen stod för 5 procent av koncernens omsättning 2021. Den totala försäljningen minskade med 4 procent under året, där försäljningen till kundgrupperna Fashion och Bygg & Heminredning minskade mest. MARKNAD 2021 Andel av koncernens försäljning per geografiskt område.

18 ITAB ÅRSREDOVISNING 2021 | HÅLLBARHET KONTINUERLIG UTVECKLING FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet syftar på utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter uppfylla sina egna behov. Som en förespråkare för hållbar utveckling tar ITAB därmed ansvar för det sätt på vilket vår verksamhet når sina lönsamhetsmål. Detta ansvar omfattar hela värdekedjan - från tillverkare och leverantör till konsument. För ITAB är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med sina intressenter och på så sätt bygga en relation som fångar upp deras synpunkter, förväntningar och behov inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att detta ska bidra till ett hållbart värdeskapande. ITABs viktigaste intressenter är: • Kunder • Medarbetare • Ägare • Leverantörer • Lokalsamhället Under 2021 förstärktes ITABs hållbarhetsprogram genom utnämningen av en hållbarschef för koncernen. I nära samarbete med koncernens hållbarhetsråd utvärderades och omdefinierades också programmet med ett antal nya och reviderade hållbarhetsmål, fastställda av koncernledningen. För första gången utvärderades dessutom verksamhetens hållbarhet av EcoVadis, en oberoende part som mäter kvaliteten på ett företags hållbarhetsledningssystem genom dess policyer, aktiviteter och resultat. Utvärderingen gav ITAB en bronsmedalj enligt poängkriterierna. Koncernens hållbarhetsmål samt utvärderingen av Ecovadis presenteras närmare i ITABs Hållbarhesrapport 2021 på itabgroup.com. ITABs fokus nu är att vidareutveckla färdplanen framåt och vidta konkreta åtgärder som ska göra att ITAB kan nå sina hållbarhetsmål och leda till högre resultat i EcoVadis framtida utvärderingar. I utvecklingen av våra nya mål gjordes en analys av några av våra största kunders egna hållbarhetsmål för att säkerställa att ITABs hållbarhetsarbete kompletterar deras CSR-program.Andra externa och interna intressenter har varit involverade i varje steg av utvecklingen och utrullningen av målen. Den fortsatta färdplanen ska ta hänsyn till den påverkan som verksamheten har på ekonomin, samhället, människorna och miljön, liksom de aspekter som påverkar intressenternas beslutsfattande och deras förväntningar. De långsiktiga fokusområden som har identifierats finns på nästa sida. RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING Rapporteringen om hur väl ITABs hållbarhetsarbete fortgår sker i linje med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. ITAB har tagit fram ett antal nyckeltal (KPIer) för regelbunden uppföljning av och rapportering om hållbarhetsarbetet. Nyckeltalen rapporteras in av varje affärsdrivande bolag till moderbolaget kvartalsvis och följs upp i ITABs hållbarhetsråd, där samtliga koncernfunktioner finns representerade. Nyckeltalen och rapporering enligt GRI finns i ITABs Hållbarhetsrapport 2021. HÅLLBARHETSRISKER ITAB arbetar kontinuerligt för att minska riskerna när det gäller miljö och sociala frågor i värdekedjan. Bedömning av hållbarhetsrisker är en viktig del i arbetet med väsentlighetsanalysen och utgör grunden för hållbarhetsprogrammet och prioriteringarna när det gäller våra hållbarhetsmål. ITAB bedriver verksamhet på vissa marknader som förknippas med förhöjda hållbarhetsrisker. Frågor om säkerhet, arbetsförhållanden och korruption är särskilt viktiga ur ett riskperspektiv. ITAB hanterar riskerna genom aktiviteterna i hållbarhetsprogrammet och med implementeringen av ITABs Code of Conduct samt de nya Supplier Code of Conduct och Sustainable Procurement Policy. Åtgärderna som följer av EcoVadis utvärdering ökar också styrkan i ITABs policyer och förfaranden inom dessa områden. Flera av ITABs anläggningar som ligger i länder förknippade med högre risk omfattas även av revisioner som utförs av flera av ITABs stora internationella kunder. ÖKAT VÄRDE GENOM CIRKULÄRT TÄNKANDE ITAB har en nära dialog med några av sina största kunder om utvecklingen av cirkulära lösningar, det vill säga lösningar där ITAB kan leverera värde till kunden genom att byta ut delar av en produkt som har förbrukats, till exempel genom att ersätta CoB-dioder (Chip-on-Board) på belysningsarmaturer till mer effektiva dioder, snarare än hela armaturen. I vårt tjänsteerbjudande utvecklar vi även ett utvärderingsverktyg för koldioxidutsläpp som gör det möjligt för oss att identifiera inbäddad koldioxid på planeringsstadiet i kundernas butiker och minimera denna i designfasen. Detta ger minskad miljöpåverkan från varje ny generation av interiörer, belysningssystem och tekniska lösningar för detaljhandeln jämfört med den föregående generationen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc4MzU5