ITAB Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021 Rethink Retail. Together.

2 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | INNEHÅLL OM ITABS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Detta är ITAB Shop Concepts hållbarhetsrapport avseende räkenskapsåret 2021. Den representerar koncernens lagstadgade hållbarhetsrapport, som är en ifrån förvaltningsberättelsen i års- och koncernredovisningen skild handling. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget ITAB Shop Concept AB (publ), organisationsnummer 556292-1089, och samtliga dotterbolag i koncernen om inget annat anges. Se sid. 74 i ITABs årsredovisning 2021 för en komplett lista över våra dotterbolag. Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering och har inte blivit externt granskad. Styrelsen för ITAB Shop Concept AB har godkänt hållbarhetsrapporten i samband med undertecknandet av års- och koncernredovisningen. Revisorns rapport avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten återfinns på sid. 18. This Sustainability Report is also available in English. 2 Detta är ITAB 4 VD Andréas Elgaard om hållbarhet 6 Fastställa startpunkten för vår resa framåt 8 Kontinuerlig utveckling mot cirkulär ekonomi 10 Goda arbetsvillkor 12 ACT 13 Affärsetik 14 Effektivitet i värdekedjan 15 Hållbar affärsutveckling 16 Strategiska prioriteringar 17 Taxonomi 18 GRI 18 Revisorns rapport avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten DETTA ÄR ITAB ITAB ÄR VAD VI SKAPAR TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. Idag hjälper vi kunder inom flera olika sektorer där våra främsta är: Grocery, Home Improvements, Consumer Electronics, Fashion,Café & Service stations samt Pharmacy, Health & Beauty.

3 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | NETTOOMSÄTTNING 6 245 Mkr Mkr ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 2000 4000 6000 8000 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER EXKL. ENGÅNGSPOSTER* 322 Mkr Mkr ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 100 200 300 400 6,2% RÖRELSEMARGINAL EXKL. ENGÅNGSPOSTER* % ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 2 4 6 8 2 930 personer ANTAL MEDARBETARE (medelantal) ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 0 1000 2000 3000 4000 * Under 2021 har engångsposter påverkat EBITDA med -157 Mkr (-202), rörelseresultatet med -166 Mkr (-205) samt resultatet efter finansiella poster med -166 Mkr (-208). Engångsposterna består främst av kostnader för omstruktureringar i den operativa verksamheten. Se sid. 49 i ITABs årsredovisning 2021. PRODUKTIONS- ANLÄGGNINGAR MEDARBETARE EGEN VERKSAMHET 15 enheter i 12 länder 2 930 personer 24 länder THE DESIRED CONSUMER BRAND EXPERIENCE​ Vi förverkligar målsättningarna med detaljistens varumärke i en fysisk butiksupplevelse, vilket driver trafik i butik. INCREASED CONVERSIONS AND SALES Vi levererar ett butiksformat, en avdelning eller en butiksupplevelse som påverkar konsumenternas köpbeteende. IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCIES & SERVICE Vi skapar en sömlös kundresa som ökar genomströmningen och förbättrar butikers effektivitet och service. REDUCED OPERATIONAL COST Vi förbättrar effektiviteten i kundresan för att påverka driftsmodellerna för butiken och därigenom minska kostnaderna. VÄRDEERBJUDANDE ITAB I SIFFROR 2021

4 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | Andréas Elgaard, VD & Koncernchef RESAN MOT EN HÅLLBAR FRAMTID Efter ett händelserikt år som präglats av operativa utmaningar var det glädjande att presentera en nästintill rekordavslutning på 2021 med god försäljnings- och resultatutveckling. ITABs transformationsarbete och investeringar för framtiden fortsatte enligt plan och flera viktiga steg togs för att etablera ITAB som detaljhandelns ledande lösningsleverantör med fokus på hållbar tillväxt och mer cirkulära lösningar för våra kunder. GOD EFTERFRÅGAN OCH POSITIV RESULTATUTVECKLING Försäljningsutvecklingen för hela 2021 var stark och vårt fokus under året har varit att stötta kunderna genom att tillhandahålla så kompletta lösningar sommöjligt, trots globala försörjningsstörningar. Denpositiva resultatutvecklingenbygger främst på ökad försäljning och vårt pågående arbete att ställa om verksamheten med genomförda produktionsflyttar och kostnadsanpassningar, mer gemensamma arbetssätt samt effektivare och mer flexibel bearbetning av marknaden. ITABs resultatmässiga förflyttning sedan våren 2020 då vi påbörjade genomförandet av One ITAB-strategin är sammantaget tillfredsställande, särskilt mot bakgrund av de utmaningar i vår omvärld som vi har ställts inför och som inte var del av vår plan. Jämfört med 2019 har vår EBIT (exklusive engångsposter) ökat med över 60 procent till 390 Mkr för 2021. FOKUS PÅ ATT BIDRA TILL EN HÅLLBAR FRAMTID Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners diskuterar vi dagligen hållbarhetsfrågor och utvecklingen av mer cirkulära lösningar med minskad påverkan på planeten. Totalt sett var 2021 ett viktigt år när det gäller hållbarhet för ITAB. Resultatet av den första externa utvärderingen av ITABs hållbarhetsarbete, utnämningen av den första hållbarhetschefen för hela koncernen och ett antal nya kort- och långsiktiga hållbarhetsmål i enlighet med FNs mål för hållbar utveckling, har alla bidragit till en förändring i ITABs hållbarhetstänkande och -arbete. Den externa hållbarhetsutvärderingen visar hur “Hållbar framtid” som en av våra strategiska prioriteringar har bidragit till att hållbarhetstänkande börjat genomsyra hela koncernen och all vår verksamhet. Vi anser att det är viktigt att genomföra revisioner och utvärderingar för att ständigt förbättras, och för att säkerställa att vi själva har anpassat oss och är förberedda för den utveckling som sker på hållbarhetsområdet. Dessutom har ITABs prioriteringar för en mer "Hållbar framtid"; Hållbar affärsutveckling, Effektivitet i värdekedjan, Goda arbetsvillkor och Affärsetik nu alla fått specifika hållbarhetsmål. Dessa presenteras i de olika avsnitten i denna rapport och vi kommer att fortsätta rapportera kring dessa årligen tills de har uppnåtts. Under de kommande åren kommer ITAB också att utöka dessa mål allt eftersom vårt hållbarhetsarbete går framåt och nya mål blir relevanta i takt med att verksamheten fortsätter att förändras. ITABS FOKUS UNDER 2022 Vi har kommit halvvägs i vår omställning och strategi One ITAB och de tyngsta åtgärderna ligger bakom oss, vilka var inriktade på anpassning av kostnadsstrukturen med syfte att stabilisera ITABs finansiella ställning. Redan under 2021 startade fasen att investera och bygga nya förmågor vilket kommer att prägla transformationsarbetet under 2022 och beräknas avslutas under 2023. Under 2022 kommer vi att se en fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv med tydligt fokus på Europa och genom att följa våra strategiska kunders globala expansion. Samtidigt förblir osäkerheten i omvärlden och på våra marknader osedvanligt stor och vi följer utvecklingen noga. Närheten till våra kunder och vår förmåga att snabbt anpassa oss till förändringar i omvärlden är nyckeln till ITABs framgång och vårt mål är att fortsätta stärka våra kunders konkurrensförmåga på bästa sätt. Som en integrerad och avgörande del i allt vi gör kommer vi att fortsätta arbeta i enlighet med vår färdplan för att uppnå våra hållbarhetsmål och -ambitioner de kommande åren. Koncernens hållbarhetschef ska, tillsammans med koncernledningen, leda utvecklingen och utrullningen av färdplanen som gör det möjligt för oss att realisera våra mål och förstärka strategin. När vi rör oss framåt tänker jag framförallt på koldioxidutsläpp och globala klimatförändringar. ITAB bidrar till detta genom de material som vi använder, våra fabriker och monterings-/logistikcenters, distributionen av produkter samt den försörjningskedja där vi ingår. För att förbättra våra ansträngningar inom dessa områden måste vi dock först mäta dem. Vi avser därför att sätta upp system för uppföljning av våra utsläpp i hela koncernen under 2022 i syfte att etablera vårt basår mot vilket vi kommer att minska våra utsläpp framöver. ITAB har ett spännande år framför sig och vi förstår den uppgift som ligger för oss. Jag är övertygad om att vi kan göra ett viktigt bidrag till både planeten och vårt samhälle och vi fast beslutna att genomföra den hållbara resa som vi precis har påbörjat. Jönköping i mars 2022

5 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB |

6 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | På ITAB samarbetar vi och bedriver ett ständigt förnyelsearbete för en hållbar framtid – för företag, människor och miljö. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egen verksamhet. Målet med vårt hållbarhetsarbete ör att: • Bygga förtroende hos våra intressenter - kunder, medarbetare, leverantörer, samhällen och ägare. • Skapa en effektivare leveranskedja med mindre påverkan på planeten. • Vara en attraktiv och mångsidig arbetsplats, som uppmuntrar lojalitet och engagemang hos medarbetarna. För att uppnå detta har vi satt en tidslinje och utvecklar nu en tydlig färdplan för framtiden, med konkreta åtgärder - delvis baserat på vår första EcoVadis-utvärdering. FASTSTÄLLA STARTPUNKTEN FÖR VÅR RESA FRAMÅT DECEMBER MAJ APRIL MARS APRIL DECEMBER JULI 2020 2021 “Hållbar Framtid” identifieras som en av de strategiska prioriteringarna i One ITAB-strategin EcoVadis väljs som partner för oberoende hållbarhetsutvärderingar och den första utvärderingen genomförs Hållbarhetschef för ITAB-koncernen utses Ny EcoVadisutvärdering inleds ITABs Hållbarhetsrapport 2020 publiceras Resultat från 2020 års EcoVadis-utvärdering Nya hållbarhetsmål godkänns av koncernledningen Publicering av 2021 års EcoVadis-utvärdering TIDSLINJE Tidslinjen illustrerar de viktigaste händelserna i ITABs hållbarhetsresa under 2020-2022. ECOVADIS-UTVÄRDERING EcoVadis är en oberoende och välrenommerad leverantör av hållbarhetsutvärderingar för företag, underökningar och verktyg för förbättrat samarbete för globala försörjningskedjor. EcoVadis tillhandahåller pålitliga och lättanvända bedömningar och program för Corporate Social Responsibility (CSR) åt ett stort antal företag i många olika branscher globalt. Dessa utvärderingar ger detaljerad insikt i miljömässiga, sociala och etiska riskfaktorer och hjälper därigenom företag att mäta sin hållbarhet jämfört med andra. Målet för EcoVados utvärderingsmetod är att mäta kvaliteten på ett företags hållbarhetsledningssystem genom dess policyer, aktiviteter och resultat. Dessa utvärderingar görs på årlig basis i syfte att bidra till kontinuerliga förbättringar och mer hållbara företag. FEBRUARI 2022

7 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | VÄGEN MOT PLATINUM En färdplan har utvecklats baserat på poängkriterierna för ITABs resa mot en Platinum-bedömning. Efter att ha analyserat resultatet skapades en åtgärdsplan under året för att ta itu med några av prioriteringarna. Baserat på detta har ITAB nu utvecklat och rullat ut en Sustainable Procurement Policy, en ny Supplier Code of Conduct, ett verktyg för riskbedömning av leverantörer för att avgöra om det krävs en fördjupad undersökning innan man tar in en ny leverantör samt ett nytt frågeformulär för leverantörer med fokus på hållbarhet. Inom området Arbetskraft & Mänskliga rättigheter har nya säkerhetsstandarder utvecklats och är färdiga att införas i koncernen. En färdplan för ytterligare åtgärder håller också på att utvecklas, baserat på poängkriterierna för ITABs färd mot en Platinum-bedömning. En sammanfattning av den färdplanen presenteras nedan. RESULTATET AV ECOVADIS REVISION 2020 OCH FÄRDPLAN FÖR FRAMTIDEN Resultatet av den första EcoVadis-revisionen 2020 gav en totalpoäng på 50/100. Poängen på de enskilda områdena framgår nedan. Samtliga kategorier och totalpoängen var högre än genomsnittet för EcoVadis utvärderingar, Alla företag betygsatta av EcoVadis inom ITABs bransch PER OMRÅDE POÄNG MAX Miljö 50 100 Arbetskraft & Mänskliga rättigheter 50 100 Etik 60 100 Hållbara inköp 40 100 Totalpoäng 50 100 0% 0 45 25 65 85 100 25% 50% 75% 100% SILVER Förbättringar inom: • Hållbarhetsmål • Sustainable Procurement Policy • Utvärdering av utvalda delar av leveranskedjan kring etiska frågeställningar • Säkerhetsstandarder för Labour Ways of Working BRONS ITAB idag: 50/100 GULD Förbättringar inom: • ISO-certifieringar • Hållbara inköp • Rapportering kring arbetsförhållanden PLATINUM Förbättringar inom: • Förbättringar baserade på GAP-analyser från revisionerna 2022 & 2023 2021 2022 2023+ 2024+ “Vi har tydliga mål och ambitioner för vår verksamhet när det gäller våra fokusområden: hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och god affärsetik". Andreas Elgaard - VD & Koncernchef

8 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | KONTINUERLIG UTVECKLING MOT CIRKULÄR EKONOMI Hållbarhet syftar på utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter uppfylla sina egna behov. Som en förespråkare för hållbar utveckling tar ITAB därmed ansvar för det sätt på vilket vår verksamhet når sina lönsamhetsmål. Detta ansvar omfattar hela värdekedjan - från tillverkare och leverantör till konsument. För ITAB är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med sina intressenter och på så sätt bygga en relation som fångar upp deras synpunkter, förväntningar och behov inom hållbarhetsområdet. Målsättningen är att detta ska bidra till ett hållbart värdeskapande. ITABs viktigaste intressenter är: • Kunder • Medarbetare • Ägare • Leverantörer • Lokalsamhället Under 2021 förstärktes ITABs hållbarhetsprogram genom utnämningen av en hållbarschef för koncernen. I nära samarbete med koncernens hållbarhetsråd utvärderades och omdefinierades också programmet med ett antal nya och reviderade hållbarhetsmål, fastställda av koncernledningen. För första gången utvärderades dessutom verksamhetens hållbarhet av EcoVadis, en oberoende part som mäter kvaliteten på ett företags hållbarhetsledningssystem genom dess policyer, aktiviteter och resultat. Utvärderingen gav ITAB en bronsmedalj enligt poängkriterierna. Målen lyfts fram i denna rapport i de olika relevanta avsnitten och EcoVadis presenteras på sid. 6. ITABs fokus nu är att vidareutveckla färdplanen framåt och vidta konkreta åtgärder som ska göra att ITAB kan nå sina hållbarhetsmål och leda till högre resultat i EcoVadis framtida utvärderingar. I utvecklingen av våra nya mål gjordes en analys av några av våra största kunders egna hållbarhetsmål för att säkerställa att ITABs hållbarhetsprogram kompletterar deras CSR-program. Andra externa och interna intressenter har varit involverade i varje steg av utvecklingen och utrullningen av målen. Den framtida färdplanen ska ta hänsyn till den påverkan som verksamheten har på ekonomin, samhället, människorna och miljön, liksom de aspekter som påverkar intressenternas beslutsfattande och deras förväntningar. De långsiktiga fokusområden som har identifierats finns på nästa sida. RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING Rapporteringen om hur väl ITABs hållbarhetsarbete fortgår sker i linje med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. ITAB har tagit fram ett antal nyckeltal (KPIer) för regelbunden uppföljning av och rapportering om hållbarhetsarbetet. Nyckeltalen rapporteras in av varje affärsdrivande bolag till moderbolaget kvartalsvis och följs upp i ITABs hållbarhetsråd, där samtliga koncernfunktioner finns representerade. Nyckeltalen och målen för de fyra fokusområdena presenteras på följande sidor. HÅLLBARHETSRISKER ITAB arbetar kontinuerligt för att minska riskerna när det gäller miljö och sociala frågor i värdekedjan. Bedömning av hållbarhetsrisker är en viktig del i arbetet med väsentlighetsanalysen och utgör grunden för hållbarhetsprogrammet och prioriteringarna när det gäller våra hållbarhetsmål. ITAB bedriver verksamhet på vissa marknader som förknippas med förhöjda hållbarhetsrisker. Frågor om säkerhet, arbetsförhållanden och korruption är särskilt viktiga ur ett riskperspektiv. ITAB hanterar riskerna genom aktiviteterna i hållbarhetsprogrammet och med implementeringen av ITABs Code of Conduct samt de nya Supplier Code of Conduct och Sustainable Procurement Policy. Åtgärderna som följer av EcoVadis utvärdering ökar också styrkan i ITABs policyer och förfaranden inom dessa områden. Flera av ITABs anläggningar som ligger i länder förknippade med högre risk omfattas även av revisioner som utförs av flera av ITABs stora internationella kunder. ÖKAT VÄRDE GENOM CIRKULÄRT TÄNKANDE ITAB har en nära dialog med några av sina största kunder om utvecklingen av cirkulära lösningar, det vill säga lösningar där ITAB kan leverera värde till kunden genom att byta ut delar av en produkt som har förbrukats, till exempel genom att ersätta CoB-dioder (Chip-on-Board) på belysningsarmaturer till mer effektiva dioder, snarare än hela armaturen. I vårt tjänsteerbjudande utvecklar vi även ett utvärderingsverktyg för koldioxidutsläpp som gör det möjligt för oss att identifiera inbäddad koldioxid på planeringsstadiet i kundernas butiker och minimera denna i designfasen. Detta ger minskad miljöpåverkan från varje ny generation av interiörer, belysningssystem och tekniska lösningar för detaljhandeln jämfört med den föregående generationen.

9 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | GODA ARBETSVILLKOR • Hälsa och säkerhet • Kompetensutveckling och karriärmöjligheter • Jämställdhet och mångfald • Goda villkor i leverantörsledet Läs mer på sid. 10 HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING • Hållbara produkter • Systematiskt internt miljöarbete • Klimatsmarta lösningar • Energieffektivitet (produkter) Läs mer på sid. 15 EFFEKTIVITET I VÄRDEKEDJAN • Minimera utsläpp från transporter • Energieffektivitet (produktion) • Granskning av leverantörer • Samarbete i värdekedjan Läs mer på sid. 14 AFFÄRSETIK • Uppförandekod (Code of Conduct) • Efterlevnad av lagar och förordningar • Antikorruption • Värderingsplattform Läs mer på sid. 13 FOKUSOMRÅDEN FNs medlemsländer antog 2015 en universell agenda som omfattar de Globala målen för hållbar utveckling (SDG). Målen är 17 till antalet och fungerar som en guide för ITAB. Fyra av dessa mål har fått extra fokus och de mest väsentliga aspekterna framgår nedan och beskrivs på de följande sidor. De nya målen lyfter även fram när aktiviteterna bidrar till de övriga globala hållbarhetsmålen. ENERGI & RÅVAROR PRODUKTION DISTRIBUTION KONSUMTION, ANVÄNDNING INSAMLING AVFALL OCH UTSLÄPPSLÄCKAGE 1. Återvinning 2-3. Återanvändning, Reparation 4. Återbruk 5. Längre användning Intensifierande användning Dematerialisering 1. Återvinning av kunders utrustning • Bortforsling och omfattande program för sortering och återvinning, erbjudande om noll avfall till deponi 2. Uthyrning och leasing • Leasa ut utrustning till kunder över utrustningens livslängd • Designa för återbruk, byt ut del(ar) som behöver uppdateras och leasa ut igen 3. Incitament för returer • Erbjud att köpa tillbaka utrustning • Designa för återbruk, byt ut del(ar) som behöver uppdateras och sälj igen 4. Tjänster för materialförvaltning • Maximera produktens livslängd och minimera nya inköp genom att spåra en organisations tillgångar, planera för vad som kan återanvändas, repareras eller användas på nytt på en annan enhet 5. Lång livslängd • Produkter designade för lång livslängd med stöd av garantier och pålitliga reparationstjänster CIRKULÄR EKONOMI

10 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | Människor står i centrum för allt vi gör på ITAB.Våra medarbetare är vår största tillgång och vi tror på att vidta konkreta åtgärder för att vara en ansvarsfull arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar talanger. ITAB strävar efter att erbjuda en trevlig och attraktiv arbetsplats som karaktäriseras av goda arbetsvillkor, lika möjligheter och en säker och hälsosam miljö. ITABs uppförandekod (Code of Conduct) fastställer de grunder som gäller för samtliga medarbetare att visa respekt för mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. Detta inkluderar nolltolerans när det gäller tvångsarbete, barnarbete och arbete som utförs genom trakasserier eller hot om våld. Koncernens Code of Conduct lyfter även fram värdet av mångfald bland våra medarbetare, rätten att organisera sig och förhandla om kollektivavtal samt rätten att avstå från att gå med i en fackförening. Slutligen tolererar vi inte diskriminering baserat på kön, äktenskaplig status, etnicitet eller nationellt ursprung, sexuell läggning, könsidentitet, religion, ålder eller funktionsnedsättning. Det rapporterades inga fall med barnarbete eller tvångsarbete i vår leverantörskedja under 2021. JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD ITAB strävar efter att uppnå en bättre balans mellan män och kvinnor, eftersom detta skapar en trevlig arbetsmiljö och en mer dynamisk arbetsplats. ITAB arbetar ständigt för att ge stöd åt rekryterande chefer för att säkerställa en professionell anställningsprocess. Varje rekryterande chef får stöd från en rekryteringsguide och ett rekryteringsverktyg. Dessa är till hjälp vid all rekrytering för att säkerställa korrekt hantering enligt lokal lagstiftning och ge stöd med målsättningen att säkerställa mångfald bland kandidaterna. För närvarande utgörs ungefär 28 procent av koncernens medarbetare av kvinnor och 72 procent av män. Ledningsgrupperna i koncernen består av 126 personer från 24 länder, av vilka 25 (20 procent) är kvinnor. Genom att arbeta för att uppnå mångfald vid rekrytering av chefer ser ITAB nu resultat i form av en ökning i andelen kvinnor i ledande befattningar, vilket stärker målet att totalt sett öka mångfald och jämställdhet. Koncernens styrelse består av nio personer, av vilka två är kvinnor. Styrelsen tillämpar den mångfaldspolicy som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. I början av 2020 lanserades en ny organisationsstruktur för att stödja ITABs transformation. Under 2021 utsågs fyra Vice Presidents for People & Culture i fyra av koncernens fem affärsenheter. Där utgör de en del av ledningsgrupperna i dessa affärsenheter och, tillsammans med Pernilla Lorentzon, som är Senior Vice President – People & Culture, utgör de ledningsteamet för People & Culture-matrixen. Detta ledningsteam för matrixen utgörs till 80 procent av kvinnor. Detta team leder nu ITAB mot att ge förnyat och förstärkt fokus på områden som mångfaldsarbete och jämställdhetsfrågor. GODA ARBETSVILLKOR

11 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | KONCERNENS MEDARBETARE Det genomsnittligaantalet medarbetare uppgick till 2 930 under 2021. Ungefär 50 procent av det totala antalet medarbetare i koncernen arbetar i Kina, Sverige, Tjeckien, Storbritannien och Tyskland. Personalomsättningen uppgick till 19 procent under året och har påverkats av ITABs transformation, till exempel konsolideringen av fabrikerna i Kina, vilket svarar för den största delen av omsättningen. Omkring 15 procent av koncernens medarbetare är 30 år eller yngre, medan 62 procent är mellan 31 och 50 år.Återstående medarbetare är över 50 år. HÄLSA OCH SÄKERHET De lokala verksamheterna har agerat kraftfullt och antagit rutiner och arbetsmetoder anpassade till de rådande förhållandena i varje land under hela Covid-19 pandemin. Sjukfrånvaron har varit högre i år jämfört med föregående år på grund av pandemin. I syfte att stödja våra verksamheter och våra medarbetare framåt har ITAB tagit fram ett antal nyckeltal och mål för goda arbetsvillkor, av vilka välbefinnande är ett av fokusområdena. Ett av de andra mål som ITAB har fastställt är noll olyckor som resulterar i förlorad arbetstid. ITAB verkar för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Inom ITAB-koncernen har varje bolag ansvar för att säkerställa en säker arbetsplats som lever upp till lokala föreskrifter. Ett samarbete mellan affärsenheterna, med stöd av ledningsteamet för People & Culture, avser att införa Health & Safety Ways of Working, som kommer att fastställa minimikrav inom vissa områden för ITABs samtliga lokala verksamheter. Detta kommer att vara ett samarbete med de lokala bolagen för att säkerställa att lokal lagstiftning speglas i standarderna. Ledningsteamet för People & Culture kommer sedan att identifiera bästa praxis i koncernen och återkoppla dem till Ways of Working, därigenom sträva efter att hela tiden förbättra koncernen via Ways of Working. Under 2021 minskade antalet olyckor till 60, jämfört med 82 under 2020. Detta motsvarar en minskning med mer än 25 procent. Under 2022 kommer ITAB att fortsätta arbetet med att se över säkerhetsrutiner för de bolag som rapporterar ett högre antal olyckor. KOMPETENSUTVECKLING OCH KARRIÄRMÖJLIGHETER En medarbetares motivation, tillfredsställelse, engagemang och delaktighet är centrala faktorer för att kunna bidra och växa inom ITAB-koncernen, och en viktig aspekt i koncernens förmåga att fortsätta utvecklas. Möjligheten att göra karriär och få utbildning är avgörande när det gäller att attrahera och behålla medarbetare. Inom ITAB-koncernen är det varje chefs ansvar att säkerställa att deras medarbetares utveckling och karriär är i linje med individens och bolagets mål. Detta följs upp genom kontinuerliga utvecklingssamtal. Som en del av ITABs strategi och implementeringen av Sales Academy har vi genomfört nära 6 000 utbildningstimmar under 2021. Detta omfattade representanter för koncernledningen, säljchefer och säljare i hela organisationen. GODA ARBETSVILLKOR I LEVERANTÖRSLEDET För ITAB som ett tillverkande företag är det viktigt att säkerställa att hänsyn tas till olika hållbarhetaspekter i hela värdekedjan. Av denna anledning sträcker sig också ITABs ansvar att säkerställa goda villkor för koncernens leverantörskedja. Bolagen i koncernen använder huvudsakligen leverantörer med verksamhet i Europa. En ny Sustainable Procurement Policy och Supplier Code of Conduct togs fram under 2021 och mer information om detta finns i avsnittet Effektivitet i värdekedjan i denna rapport. EU tillkännagav i mars 2021 ny lagstiftning för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och miljö i hela värdekedjan. Denna lagstiftning, EU Directive on Mandatory Human Rights, Environmental and Good Governance Due Diligence, avses att bli färdig för godkännande 2022. ITAB kommer att bevaka detta och redovisa resultatet av lagstiftningen i framtida hållbarhetsrapporter. KPI 2022 MÅL 2023+ MÅL AKTIVITET SGS MÅL Välbefinnande Fastställa startpunkt Definieras under 2022 • Implementera mätmetod och verktyg • Mål ska utvecklas så snart startpunkten har fastställts Olycksfall Noll olyckor som resulterar i förlorad arbetstid Noll olyckor som resulterar i förlorad arbetstid • Samarbete mellan People & Culture och verksamheten på landsnivå för att fastställa proaktiva handlingsplaner Kvinnor i ledande befattningar 20% Definieras under 2022 • Ytterligare mål för fortsatta förbättringar ska definieras

12 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | Think Ahead, Think Consumer, Think Together är begrepp som ITABs anställda använder sig av i vardagen för vägledning mot gemensamma mål. Dessa begrepp sammanfattas i ACT! Innebörden i Think Ahead är ITABs långsiktiga fokus både i verksamheten, för människorna och för miljön såsom att tänka efter före och att utveckla smarta, effektiva arbetssätt och hållbara lösningar. Alla är vi konsumenter och kan bidra till att förstå andra konsumenters behov, att se trender och därigenom hjälpa våra kunder att skapa en attraktiv butiksmiljö. Det kallar vi Think Consumer. Att arbeta nära tillsammans inom koncernen samt att skapa långsiktiga relationer med både kunder och partners ligger i begreppet Think Together. Genom fokus på ACT bidrar alla medarbetare till att våra kunder levererar en stark ‘Consumer Brand Experience’. ITABS PLATTFORM FÖR EN ENGAGERAD OCH DRIVKRAFTIGORGANISATION

13 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | Genom ITABs uppförandekod (Code of Conduct) har alla medarbetare ett tydligt regelverk inom områden som affärsetik. Denna Code of Conduct har även använts som bas för koncernens nya Sustainable Procurement Policy och Supplier Code of Conduct, vilka kommer att användas för alla nya leverantörer och ett konkret utrullningsprogram planeras för nuvarande leverantörer. Enligt uppförandekoden har ITAB nolltolerans mot alla former av mutor, bestickning och korruption. ITAB utför regelbundet revisioner och utvärderingar av de interna kontrollerna i samtliga dotterbolag, vilket ger en rimlig försäkran om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av lagar och förordningar. Respektive verkställande direktör i varje enskilt bolag i ITABkoncernen är ansvarig för att säkerställa att lokala regelverk efterlevs. Samtliga ITABs medarbetare omfattas av den koncernövergripande Code of Conduct och alla ska också skriftligen bekräfta att de följer denna kod. Uppförandekoden lyfter bland annat fram att varje medarbetare är viktig, att koncernen erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö och att den arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Koden betonar också att ITAB står för en rak och ärlig kommunikation och att alla medarbetare måste respektera affärssekretessen. Om en fråga om affärsetik uppkommer på bolagsnivå finns det ett system som beskriver hur medarbetare ska rapportera detta direkt till koncernen och hur sådana frågor ska hanteras. I slutet av året hade omkring 94 procent av koncernens medarbetare undertecknat Code of Conduct. ITABs målsättning är att samtliga medarbetare i koncernen ska underteckna koden.Generellt är det den närmaste chefens ansvar att säkerställa att en nyanställd tar del av och undertecknar Code of Conduct när medarbetaren börjar i ett av koncernens bolag. För att understödja detta framåt har ITAB satt ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål. Under 2022 är målet att mer än 95 procent av samtliga medarbetare ska ha undertecknat Code of Conduct och att 100 procent av alla nyanställda medarbetare ska underteckna koden inom sex veckor efter att de har börjat i bolaget. Inga kända fall av korruption har upptäckts i koncernen under året. ITAB har genomfört särskilda genomgångar och utbildningar i antikorruption, främst i de länder där koncernen är utsatt för de största riskerna. Som en uppföljning av dessa fina insatser har ITAB nu lagt till kortsiktiga och långsiktiga mål för att utöka detta arbete. När det gäller värdekedjan vill ITAB utvärdera 100 procent av leverantörerna i högriskländer till slutet av 2022 – med målet är att utvärdera samtliga leverantörer i hög- och medelriskländer till 2025. Riskbedömningen av enskilda länder kommer att göras baserat på rankningen från Transparency.org och tar hänsyn till statligt ägande, inblandning från statstjänstemän och industrisektorn. Med samma rankning av länder avser vi även att genomföra utbildning i affärsetik i alla högriskländer till slutet av 2022 och för samtliga medarbetare till slutet av 2025. I linje med EUs nya lagar kring visselblåsning uppdaterar ITAB sina processer och verktyg baserat på de aktuella lagändringarna. ITABs verktyg för inre kontroll har sin utgångspunkt i ramverket COSO. Detta är ett ramverk för att utvärdera ett företags interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Ramverket effektiviserar arbetet med den interna kontrollen. Under året har internrevisionsprogrammet setts över, främst utifrån affärsmässiga risker. Internrevisionen omfattar nu även uppföljningen av hållbarhetsprogrammet och Code of Conduct. AFFÄRSETIK KPI 2022 MÅL 2023+ MÅL AKTIVITET SGS MÅL Code of Conduct ("CoC") CoC undertecknad av 95% av samtliga medarbetare i koncernen CoC undertecknad av 100% av samtliga nyanställda inom sex veckor efter att de börjat i koncernen • Implementera processer så att CoC undertecknas av samtliga medarbetare Utvärdering av leverantörer i “högriskländer” 100% av leverantörer i “högriskländer” utvärderade 100% av leverantörer i ”högriskländer” utvärderade 100% av leverantörer i “länder med medelhög risk” utvärderade till 2025 • Med hjälp av Transparency. org rankningar bedöms alla leverantörer för att få landrisksklassificering • Utföra utvärderingar på plats av samtliga identifierade leverantörer Utbildning i affärsetik i “högriskländer” Utbildning för 100% av medarbetare i “högriskländer” Utbildning för 100% av samtliga medarbetare i koncernen till 2025 • Skapa utbildningspaket som täcker whistleblowing och anti-korruption Visselblåsning Uppdatera processer och verktyg för visselblåsning Noll rapporterade fall av visselblåsning • Uppdatera processer och stödsystem i koncernen i enlighet med EU:s regelverk

14 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | ITABs effektivitet i hela värdekedjan har förbättrats under året med tillägget av rollen Category Manager för vilken flera befattningar har skapats.De ska säkerställa att koncernens Sustainable Procurement Policy implementeras i hela vår värdekedja genom ansvarsfulla val av leverantörer, råmaterial, produktionsprocesser och transporter samt Supplier Code of Conduct. HÅLLBARHETSKRAV PÅ LEVERANTÖRER ITAB har utvecklat en ny Sustainable Procurement Policy i linje med ISO 20400, Hållbar upphandling. Det är viktigt för ITAB att säkerställa hållbarhet genom hela värdekedjan. Därför har ITAB ett kortsiktigt mål att partnerleverantörer ska revideras under 2022 och baserat på detta ska ett långsiktigt mål sättas upp. För att stödja utrullningen av den nya Supplier Code of Conduct har ett kortsiktigt och ett långsiktigt mål satts upp. ENERGI Varje enskilt bolag i koncernen fokuserar på att minska energiförbrukningen, både avseende kostnader och miljön. Alla investeringar som görs syftar till att öka effektiviteten och därigenom minska energiförbrukningen och tidsåtgången i produktionsprocesserna. I vår rapport för 2020 var målet att 50 procent av vår elförbrukning skulle vara grön under 2021. I slutet av 2021 uppnådde vi 28,8 procent jämfört med 33,3 procent för 2020. Minskningen beror på försäljningen och förvärvet av vissa bolag, vilket ändrat balansen av grön energi i fastigheterna. Energiförbrukningen har också ökat i några anläggningar som inte drivs av förnybar energi, vilket sammantaget har lett till minskningen under 2021. För att stödja denna aktivitet framöver ska ITAB utveckla en färdplan för hur vi ska uppnå det mer långsiktiga målet på 100 procent hållbart utvunnen energi i alla anläggningar. Vi är fast beslutna att uppnå 100 procent förnybar elektricitet senast 2025, så som vi utlovade i hållbarhetsrapporten för 2020. Dessutom förbinder sig ITAB till en 50 procent minskning i Scope 1 and Scope 2 CO2-utsläpp senast 2030. Detta program för CO2-minskning kommer att ingå i ovan nämnda färdplan och under 2022 kommer vi att prioritera initieringen av de mätningar som krävs. TRANSPORTER Transporthanteringen har lagts ut på våra fjärdeparts-logistikpartners (4PL). Detta gör det möjligt att få bättre kontroll på transportkostnader och –data. För närvarande hanteras cirka 30 procent av transportkostnaderna av 4PL, en andel som förväntas öka till omkring 90 procent till slutet av 2022. Detta stödjer vårt långsiktiga mål kring Scope 3-utsläppsminskningar. 2022 kommer att utgöra basåret för att mäta våra Scope 3-utsläpp från transporter och i samarbete med 4PLer kommer vi att sätta upp ett lämpligt mål för CO²-utsläppsminskningar vid transporter. Under 2021 har 4PLer kunnat tillhandahålla ITAB data för lastfyllnad, CO2-utsläpp och konsoliderade lastdata, vilket tillsammans kommer att användas för att fastställa vår Scope 3-strategi i framtiden. EFFEKTIVITET I VÄRDEKEDJAN KPI 2022 MÅL 2023+ MÅL AKTIVITET SGS MÅL 1. Energiförbrukning % förnybar 2. Energiförbrukning faktisk 1. Ta fram färdplan för att uppnå nyckeltal 2. Initiera mätningar på alla anläggningar Senast 2025 – 100% förnybar elektricitet vid förbrukning • Fokus under 2022 är att följa upp alla länders väg till att uppnå målen till lägsta möjliga kostnad Utsläpp 1. Scope 1 GHG 2. Scope 2 GHG 3. Scope 3 GHG Mätningar på plats av alla Scope 1 & 2 Scope 3 Styrning av trans- porter % 50% minskning i Scope 1 & 2 till 2030 TBC% minskning i Scope 3 senast 2030 • Fokus för 2022 är att få korrekta konverteringsfaktorer för varje land och auto- matiserade insamlings- processer baserat på el och gasförbrukning samt användning av egna fordon Revisioner av partnerleverantörer på plats 75% av partnerleverantörer reviderade Definieras under 2022 • Ytterligaremål ska definieras • Definition av partners ska slutföras • Revisioner av partners anläggningar Supplier Code of Conduct ("Supplier CoC") Supplier CoC undertecknad av: 100% av partnerleverantörer 80% av prioriterade leverantörer Supplier CoC undertecknad av: 100% av partnerleverantörer 100% av prioriterade leverantörer 100% av godkända leverantörer • Alla nya leverantörer ska underteckna 2021 års Supplier CoC • Utveckling av ett program för existerande leverantörer att underteckna 2021 års Supplicer CoC

15 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | Hållbar affärsutveckling innebär att ITAB, med sin portfölj av lösningar och produkter, utvecklar framtidens lösningar för butiker genom energi- och kostnadsbesparande produkter och system som i ökande grad innehåller hållbara material. När en produkt utformas och utvecklas, anpassas utformningen för att produkten ska vara hållbar och energieffektiv. Användningen av råmaterial för produkten optimeras vad gäller påverkan på miljön och kundernas krav. Produktutvecklingen sker normalt i mycket nära samarbete med kunden, med fokus på väl genomtänkta lösningar, god funktion, användarvänlighet, ergonomi och effektivitet. BEDÖMNING AV KOLDIOXIDEFFEKTIVITET CO2-rapporteringen blir allt viktigare för våra kunder och med det i åtanke söker nu ITAB aktivt efter verktyg som ger oss möjlighet att bedöma koldioxidekvivalenten (CO2e) i alla produkter vi utvecklar och levererar till våra kunder. För att stödja våra kunder i deras långsiktiga hållbarhetsmål har vi åtagit oss att på kort sikt utveckla en tjänst för att bedöma CO2e för våra kunder och på lång sikt bygga in hållbarhet i designen genom att använda denna bedömning för att hjälpa våra kunder att uppnå sina nollutsläppsmål för koldioxid. Genom att utvärdera en butiks koldioxideffektivitet kan mål sättas upp för stegvisa förbättringar genom kontinuerlig utveckling av den utrustning som levereras till våra kunder. Genom att identifiera vilken utrustning som kan återanvändas och utforma den så att detta underlättas kan ITAB och våra kunder utvecklas vidare mot en cirkulär ekonomi och hållbar affärsutveckling. GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE DISTRIBUERAT TILL INTRESSENTER Genererat och distribuerat ekonomiskt värde är ett mått som visar det värde vi skapar genom alla våra verksamheter och sedan allokeringen av det värdet genom våra intressenter.Våra intressenter utgörs av våra anställda, leverantörer,ägare,banker och samhället. Nedanstående diagram visar distributionen av detta värde under 2021. Genererat ekonomiskt värde Mkr HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING 2022 2041 CO2e Genomsnittlig butikskonsumtion Fas 1 Fas 2 Potential Nuvarande Fas 3 X KPI 2022 MÅL 2023+ MÅL AKTIVITET SGS MÅL CO2e i design Framtagandet av en tjänst för bedömning av CO2e för kunder i syfte att bidra till bas- CO2e Hållbarhet i design CO2e kopplad till CO2e installerad. Arbeta med våra kunder för att uppnå deras nollutsläppsmål för koldioxid. • Använda ett verktyg för bedömning av CO2e i syfte att etablera en utgångspunkt för våra partners butiker. • Baserat på data från bedömningen, definiera hållbara designmål med partners för nästa generation av inredning. 0 1000 Totalt Till Aktieägare Till Anställda Till Samhället Bibehållet ekonomiskt värde Till Banker Till Leverantörer 2000 3000 4000 5000 7000 6000 4 201 68 322 556 1 098 0 6 245

16 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | HÅLLBAR FRAMTID - EN AV ITABS STRATEGISKA PRIORITERINGAR OMARBETAD KOSTNADSSTRUKTUR I enlighet med One ITAB-strategin anpassas koncernens ledning och operativa och kostnadsstrukturer samt på vilket sätt vi arbetar och förmågan att differentiera oss. Vårt fokus är att fortsätta säkerställa lönsam och hållbar tillväxt framöver. UTVECKLA ETT EKOSYSTEM AV PARTNERS Genom att bygga upp ett robust ekosystem av partners får vi möjlighet att både leverera de kompletta lösningar som våra kunder kräver och samtidigt minska antalet leverantörer för att eliminera komplexitet och uppnå bättre förutsägbarhet. KVALITET I DET OPERATIVA ARBETET Vi strävar efter att ”göra rätt från början” och ”inom avtalad tid” med hjälp av etablerade Lean-metoder när vi utformar våra gemensamma arbetssätt. Vi kommer fortsatt att fokusera på att korta ned ledtider, förbättra kvaliteten och eliminera avfall inom vår verksamhet. ENGAGERA MEDARBETARE OCH GEMENSAMMA ARBETSSÄTT Genom tydliga nyckeltal (KPIer), gemensamma arbetssätt och med rätt information vid rätt tillfälle kommer våra medarbetare att kunna fatta bra affärsbeslut.Vårt syfte är att göra allt arbete;parallellt,tillsammans, funktionsöverskridande och transparent. UTVIDGAVÅR MARKNADSPOSITION Det som idag särskiljer oss mest är vår kunskap,våra kundrelationer och vår breda produktportfölj som är unik på marknaden. Vi kommer att bygga vidare på dessa styrkor och realisera dem i alla våra regioner och därmed utvidga vår marknadsposition. VARA EN LÖSNINGSLEVERANTÖR Det här handlar helt om hur vi närmar oss problemlösning för våra kunder och om att skapa mätbar ROI gällande ITABs lösningar. Vi börjar med att förstå våra kunders strategiska mål och utmaningar och genom en öppen dialog skapar vi lösningar tillsammans. Kärnan i One ITAB-strategin består i att utveckla ITABs verksamhet till en lösningsbaserad och mer följsam affärsmodell. Denna bygger på koncernens kunskapsbas och dess framgångar att leverera innovativa lösningar, och samtidigt anpassas koncernens ledning och operativa och kostnadsstrukturer i enlighet med strategin. För att göra det måste vi bredda och stärka våra befintliga förmågor inom relationship management, försäljning av lösningar och tjänster, kunskapsdelning, gemensamma processer och IT-system. Vi har lagt våra prioriteringar i olika faser för att stödja verksamhetens behov - först för att stabilisera vår finansiella position, sedan bygga nya grundläggande och särskiljande förmågor och för att sedan gå in i vår expansionsfas. STRATEGINS VÄRDE LIGGER I DESS LEVERANS Vi har identifierat sju strategiska prioriteringar för att effektivisera och driva tillväxt och förändring inom koncernen. Specifika mål och detaljerade handlingsplaner har utarbetats för de olika strategiska initiativen under ledning av koncernledningen. För att genomföra våra planer och på ett snabbt och effektivt sätt uppnå de uppsatta målen sker förändringarna i ett nära samarbete med ledare i alla de olika marknadsregionerna och strategiska affärsenheterna. Hållbarhet är en väsentlig del av ITABs strategiska prioriteringar med målet att bidra till bolagets och våra kunders ekonomiska, miljömässiga och sociala behov, nu och i framtiden. Hållbarhetsarbetet har förstärkts under 2021 med utnämningen av en hållbarhetschef för koncernen samt ett antal nya initiativ och åtgärder. HÅLLBAR FRAMTID På ITAB samarbetar vi och ständigt förnyar oss för en hållbar framtid. Vi har tydliga mål och ambitioner för vår egen verksamhet när det gäller hållbar affärsutveckling, effektivitet i värdekedjan, goda arbetsvillkor och affärsetik. Framsteg hittills inkluderar: • Utvärdering av vårt hållbarhetsprogram av en oberoende partner, EcoVadis, som bidrar till vår färdplan för framtiden. • Utveckling och implementering av en ny Sustainable Procurement Policy och Supplier Code of Conduct. • Utbildningsinsatser för att stärka verksamheten inom produktion och logistik, omfattande närmare 6 000 timmars utbildning. • Utveckling av tjänster för koldioxidutvärdering för våra kunder.

17 HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 ITAB | Den 6 juli 2021 antog Europeiska kommissionen den delegerade akten som kompletterar artikel 8 i Taxonomiförordningen. Denna ställer krav på att stora finansiella företag och andra företag lämnar information till investerare om sina tillgångars och ekonomiska aktiviteters miljöpåverkan. Den delegerade akten trädde i kraft den 1 januari 2022. ITAB OMFATTAS AV TAXONOMIFÖRORDNINGEN Artikel 8 paragraf 1 (artikel 8 (1)) av förordningen anger att “stora företag” som måste publicera icke-finansiell information enligt Direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) nu också måste offentliggöra information om hur och i vilken omfattning deras aktiviteter är förenade med miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter enligt förordningens definition. Stora företag måste uppfylla minst två av dessa tre kriterier: (a) balansomslutning: 20 000 000 EUR; (b) nettoomsättning: 40 000 000 EUR; (c) Genomsnittligt antal anställda under räkenskaps- året: 250. Slutsats: ITAB uppfyller dessa kriterier. Artikel 8(2) kräver att företaget offentliggör omsättningen från produkter eller tjänster som berörs i artikel 3 och 9 i lagstiftningen. Slutsats: Den andel av ITABs ekonomiska verksamhet som omfattas under 2021 redovisas nedan.Överensstämmelse med taxonomin kommer att redovisas i 2022 års rapport i enlighet med den erforderliga tidplanen. Artikel 8(3) anger att om en icke-finansiell rapport publiceras av ett stort företag (med minst 500 anställda i genomsnitt), så som krävs av artikel 19a i direktiv 2013/34/EU måste taxonomiinformationen publiceras i denna rapport. Artikel 19a kräver att ett företags aktiviteter avseende miljömässiga och sociala frågor, frågor som berör anställda, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption samt mutor offentliggörs. Slutsats: ITAB uppfyller detta kriterium och informationen kommer att redovisas i den årliga hållbarhetsrapporten. TIDPLAN OCH RAPPORTERING 2021 Från januari 2022 måste företag som är kvalificerade rapportera i vilken utsträckning deras aktiviteter omfattas av taxonomin för 2021. Från januari 2023 måste aktiviteternas omfattning och överensstämmelse redovisas för aktiviteterna under 2022. Avsnitt 3.5 i Bilaga 1 till taxonomiförordningens Technical Screening Criteria anger ett antal ekonomiska aktiviteter som, baserat på deras näringsgrensindelning enligt EU (NACE), för närvarande omfattas av förordningen. I enlighet med detta kriterium omfattas ITAB-koncernens tillverkning av belysningsutrustning för detaljhandeln (NACE kod C27.40) av taxonomin, medan koncernens tillverkning av andra tekniska produkter och inredningar för detaljhandeln inte omfattas för närvarande och enligt nuvarande tekniska urvalskriterier. Enligt avsnitt 7.3 och 9.1 i Bilaga 1 till Technical Screening Criteria omfattas även installation, underhåll och reparation av energieffektivitetsutrustning samt forskning, utveckling och innovationer i samband med dessa aktiviteter. Andelen ekonomiska aktiviteter Totalt (Mkr) Som omfattas av taxonomin (%) Som inte omfattas av taxonomin (%) Omsättning 6 245 9% 91% Driftsutgifter 5 729 9% 91% Kapitalutgifter 91 9% 91% ITAB kommer att publicera koncernens aktiviteters överensstämmelse med taxonomin i hållbarhetsrapporten för 2022. TAXONOMI

18 ITAB HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 | ITAB redovisar hållbarhetsinformation med stöd av Global Reporting Initiatives (GRI) standards, nivå core. Hållbarhetsrapporten upprättas årligen och är ett separat dokument skilt från ITABs årsredovisning. Hållbarhetsinformationen som presenteras har ej granskats av extern part. Informationen i dennahållbarhetsrapport skageenheltäckande översikt över ITABs arbete inom ramen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Hållbarhetsinformationen i denna rapport har definierats och avgränsats utifrån en analys över vad som är ITABs mest väsentliga frågor och beskriver påverkan både inom och utanför organisationen. GRIs grundläggande principer för hållbarhetsredovisning ligger till grund till upprättandet av ITABs GRI-redovisning. Det innefattar att hänsyn har tagits för att säkerställa en god rapporteringskvalitet och för att avgränsa och definiera innehållet i rapporten. KONTAKTPERSON, GRI Jim Murray Sustainability & Ways of Working Manager jim.murray@itab.com Telefon: +44 (0)7799 751 581 GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN Till bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ), org.nr 556292-1089 UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING Det är styrelsen som har ansvaret för den lagstadgade hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. UTTALANDE En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats. Jönköping den 30 mars 2022 Ernst & Young AB Joakim Falck Auktoriserad revisor

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc4MzU5